دوزینگ پمپ چیست؟

چگونگی تقسیم بندی دوزینگ پمپ ها:

به طور کلی تقسیم بندی زیر برای انواع پمپ های دوزینگ انجام شده است:

تعریف کامل و جامع دوزینگ پمپ (مترینگ پمپ ) چیست؟

انواع دوزینگ پمپ ها و انواع استانداردهای دوزینگ پمپ چیست؟

بهترین نوع دوزینگ پمپ چیست؟ چرا باید از دوزینگ پمپ استفاده کنیم؟

-پمپ های سولنوئیدی
– پمپ های موتوری
– پمپ های پروسس

پمپ های سولنوئیدی:
این پمپ ها دارای مگنت می باشند. با ورود جریان برق، این مگنت دارای بار الکتریکی شده و توسط میدان مغناطیسی بوجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و با قطع و وصل شدن جریان، شفت با یک فنر به عقب رانده می شود. این شفت متصل به دیافراگم یا پیستون بوده و به این روش عملیات مکش و تزریق انجام می گردد.

پمپ های موتوری:

در این دسته از پمپ ها نیرو توسط یک الکتروموتور به قسمت جعبه دنده منتقل شده و توسط یک شفت متصل به دیافراگم با پیستون عمل رفت و برگشت و در نهایت دوزینگ انجام می شود.

 

پمپ های پروسس:

این مجموعه شامل دسته ‌ای از پمپ ‌ها می ‌باشد که ظرفیت ‌های دوزینگ بالا و یا فشارهای بالا را تأمین می‌ کند. اغلب پمپ ‌های این مجموعه بر اساس api675 طراحی شده ‌اند و قابلیت کارکرد در شرایط انفجاری را نیز دارند.

 

پمپ هاي نوع جابجائي مثبت:

پمپ هاي نوع جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد مقدارمشخصي ازمايع راپمپاژ مي كنندومقدارمايع پمپاژ شده رابطه مستقيم با تعداد كورس هاي انجام شـده دارد.دراين نوع پمپ هااگرشيرمسيرخروجي انها بسته شودكاركردن پمـپ باعـث افـزايش فشـاربيش ازحـد خروجي ونهايتا شكسته شدن وتركيدن بدنه پمپ و لوله ها مي شود.

اين نوع پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند:

الف- پمپ هاي رفت وبرگشتي  ب- پمپ هاي دوار

پمپ هاي رفت وبرگشتي:

عمليات پمپاژ دراين نوع پمپ ها با استفاده ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين قدرت مورد نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي توان افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن مهم اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به انواع پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مثل تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ لازم مي باشد.

لازم به توضيح است كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener استفاده مي شودكه اصول كار ان ها با هم متفاوت است ولي همه انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ نصب مي شو ند .اصول كارانها به اين صورت است كه موقعي كه مـايع ازپمپ خارج مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود وباعث مي شودضربات ناشي ازافزايش فشاربه هواي داخل محفظه منتقل شـودو باعـث يكنواخت شدن جريان خروجي پمپ وكاهش لرزش وارتعاشات هم چنين ازانتقال لـرزش پمـپ روي سيسـتم لوله كشي ممانعت مي شود.

پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه دسته كلي زيرطبقه بندي مي شوند:

۱ -پمپ هاي پيستونيPump Piston

۲ -پمپ هاي پلانجريPump Plunger

۳ -پمپ هاي ديافراگميPump Diaphragm

پمپ هاي رفت وبرگشتي پيستونيPump Piston اصول كار يك پمپ رفت و برگشتي پيستوني مبتني بر حركت رفت و برگشتي پيستون درداخل سيلندر است. اين پمپ ها متناسب با سيستم مكانيكي محرك پيستون تعداد و طرز قرار گرفتن سيلندرها سيستم سوپاپ ها و … به انواع مختلفي دسته بندي مي شوند.

دراين نوع پمپ هاوقتي پيستون درحالت مكش است دراثرافزايش حجم درداخل سيلندرخلا ايجادمي شود(كاهش فشار)وباعث ورودمايع ازطريق شيرورودي به سيلندرمي شود(البته دراين حالت به علت بالابودن فشارلاين خروجي واعمال ان روي ولوخروجي شيرخروجي بسته است)ووقتي كه پيستون درجهت تراكم حركت مي كند باعث بالارفتن فشاردرسيلندرمي شود(وموجب بسته شدن ولو ورودي پمپ مي شود)ودراثربالاتررفتن فشار سيلندر شير خروجي بازمي شودوسيال داخل سيلندربه طرف لوله خروجي هدايت مي شودكه پي درپي انجام شدن اين عمل باعث پمپاژمايع مي گردد. از ويژگيهاي عمومي پمپ هاي رفت و برگشتي علاوه بر صفت جابجائي مثبت ، تناسب مستقيم مقدار جريان خروجي آنها با حجم جابجائي و سرعت خطي پيستون است . همچنين كلرنس بين پيستون وسيلندرمعمولابسياركم است تاازبرگشت مايع ازقسمت هاي اطراف پيستون درجهت عكس(نشتي داخلي) كه باعث كم شدن بازدهي پمپ مي شود ممانعت شود. البته درپمپ هاي باسايز بالاتوسط پيستون رينگ ها اين عمل انجام مي شود.

براي پمپ هاي رفت و برگشتي دو محدودة كاري وجود دارد:

۱ -حداكثر فشار كاري طراحي

٢ –حداكثر دور مجاز ظرفيت اسمي اين پمپ ها عبارتست از حاصل ضرب اندازه (حجم جابجائي) در سرعت پمپ       ( تعداد كورس دردقيقه) . اگرازنظرتوان ورودي كمبودي وجودنداشته نباشدودستگاه گرداننده بتواندان راتامين كند فشار توليدي مي تواند به حد خطرناكي افزايش پيداكند.

مقدار حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانيكي اجزا پمپ در مقابل فشار داخلـي تعيـين مـي كنند ولي درعين حال حداكثر سرعت خطي مجاز پيستون ،كار رضايتبخش سوپاپها و حداقل زمان كافي بـراي پر شدن سيلندر از مايع وضعيت كاردهي پمپ ،را مشخص مي كند . سرعت خطي پيستون بطور غير مستقيم روي مقدار فلوي پمپ موثر است از اين رو در مواقعي كه سـرعت كاري پمپ زياد باشد (تعداددوردردقيقه) ممكن است لازم باشد مقدار جابجايي Strokeپمـپ كـم شـود كـه اينكار سبب كاهش ظرفيت (فلو ) پمپ مي شود .هر چه غلظت (لزجت) مايع پمپ شونده بيشتر باشد ، براي پر شدن سيلندر از مايع به زمان بيشتري نياز است بدون آنكه مسئله جدايي جريان و يا كانالي شـدن جريـان بوجود ايد و در نتيجه بايد دور پمپ كمتر شود .

ساختمان پمپ هاي رفت وبرگشتي ازقطعات اصلي زيرتشكيل شده اند:

-۱سيلندركه محل قرارگيري پيستون است.

۲ -پيستون به عنوان عامل حركت وتغييرحجم سيلندر.

۳- رينگ هاي پيستون براي اب بندي فاصله بين پيستون وجداره سيلندر

-۴ولوهاي ورودي وخروجي به عنوان عامل قطع ووصل كننده جريان مايع هستند.

–  ۵محفظه اب بندي وپكينگ براي ممانعت ازنشت مايع داخل پمپ بطرف بيرون.

-۶سيستم روغنكاري پكينگ ها(همراه بامكانيزم ان)جهت روغنكاري پكينگ ها.

۷ -كراس هد كه وظيفه ان كنترل كردن حركت هاي جانبي پيستون است .

۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي ثابت ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده دور

۹-سيستم روغنكاري قسمت هاي متحرك

مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني

نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن قدرت (توان ) ورودي ، راندمان و درجه حرارت مايع مي تـوان تغيير داد. در اين پمپ ها ابتدا با افزايش هد (فشار خروجي ) راندمان با شيب تندي صعود مي كنـد و سـپس تقريبًا ثابت مي ماند . به اين ترتيب وقتي نقطه كاري در محدودة تغييـرات هـد و ظرفيـت جابجـا مـي شـود راندمان تغيير چنداني نمي كند (براي سرعتهاي مختلف ) البته بايد در نظر داشت كـه بـا تغييـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موثري تغيير خواهدكرد . از آنجائي كه توان مصرفي تقريبًا ب ا فشار توليـدي پمـپ متناسـب است گاها شرايط اضافه بارLoad Overنيز مي تواند براي اين پمپ ها بوجود آيد. با توجه به نكته فوق مقدار جريان خروجي پمپ را نبايد بابازوبسته نمودن ولوهاي تعبيه شده در خروجي ياورودي پمپ تغييـرداد زيـرا علاوه برخطرات ناشي ازافزايش فشارباعث افزايش توان ياامپرمصرفي نيزمي شود. درزيرمنحني مشخصه اين نوع پمپ هااورده شده است.

براي تغيير مقدار فلوازروش هاي زيراستفاده مي شود:

روش هاي كنترل فلوي پمپ هاي رفت وبرگشتي

۱- بــاكم وزيــاد كــردن دورسيســتم گرداننــده كــه درعمــل بــه دليــل ثابــت بــودن دورالكتروموتورهــا كمترمورداستفاده واقع مي شود.

۲-تغييرمقدار حجم جابجائي پيستون(تغييردادن كورس پيستون) كه بااستفاده ازمكانيزم هـاي مخصوصـي كـه شامل چرخ دنده و…..است انجام مي شود.

پمپ هاي نوع پلانجريPump Plunger  ساختمان واصول كارپمپ هاي پلانجري با پمپ ه اي پيستوني دقيقا يكسان است وتفـاوت انهادرابعـاد پيسـتون هاوپلانجرهاست . طول پلانجرها نسبت به قطرشان بيشتراست ومعمولا براي كارهاي ظريف ودرجاهائي كـه كنترل شديدي ازنظرمقدارفلوي مايع پمپ شونده بخصوص درحجم هاي كم مورد نيازباشد .كـاربردفراواني دارند ومعمولا براي فلوهاي پايين وفشارهاي بالابكارمي روند وموارداستفاده انها براي تزريق مـواد شـيميائي وهمچنين به عنوان پمپ هاي روغنكاري قطـره اي بـراي روغنكـاري پيسـتون رينـگ هاوپكينـگ رينـگ هـاي كمپرسورها وپمپ هاي رفت وبرگشتي است .وحسن انها به قابـل انـدازه گيـري بـودن وتغييرميـزان فلـوي انهاست كه با تغييردادن كورس پلانجرعملي مي شود.

در اين نوع پمپ ها با توجه به زيادبودن طول پلانجرها ونهايتـا زيـادبودن سـطح تماسـي پلانجروسـيلندرمثل پمپ هاي پيستوني نيازي به اب بندي داخلي (پيستون رينگ)ندارند. در صفحه بعد شمائي از يك عدد پمپ قطره اي نوع پلانجري رفت و ب رگشتي نشان داده شده است . حركت پلانجر به سمت بالابراي حالت تراكم توسط ميل بادامكي كه باميل لنـگ حركـت مـي كنـدانجام مـي شـودو توسط فنرپلانجر به سمت پايين حركت مي كندتاعمل مكش انجام شود

. قطعات اصلي اين پمپ ها شامل:

۱ -پلانجروسيلندر.

۲ -شير يك طرفهValve Check ورودي.

۳ -شيريك طرفه خروجي

۴ -لوله ورودي وصافي.

۵ -سيستم تحريك كننده پلانجروفنربرگرداننده.

۶ -درپوش شيشه اي همراه باپيچ هواگيري واورينگ ها.

۷ -مكانيزم تغييركورس پلانجر.

۸ -Glass Sightنشان دهنده روغن.

۹ -بدنه پمپ. لازم به توضيح است كه فشارخروجي اين نوع پمپ هارافشارسيستمي كه خروجي پمپ بـه ان متصـل شـده است تعيين مي كند .وبدنـه هـاي انهـاطوري طراحـي شـده اسـت كـه قادربـه تحمـل فشـارهاي بالاتاچنـدين هزارپوندبراينچ مربع راداشته باشند.

پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي نوع پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي نوع ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم داخل پمپ وورودوخروج مايع مي شود. ديافراگم ها بسته به طراحـي پمـپ براسـاس فشـاردرجه حـرارت و ….. ازجـنس هـاي مختلفـي نظيرلاسـتيك فلزوياپلاستيك هاي مخصوصي ساخته مي شوند.

محاسن پمپ ها ي ديافراگمي

۱ -مهمترين حسن اين پمپ هاعدم تماس بين مايع پمپ شونده باقطعات پمپ است كه عاملي حيـاتي ومهـم براي پمپاژ موادسمي وخطرناك بشمارمي ايد.

۲ -از ويژگيهاي بارز پمپ ديافراگمي آن است كه تنها ديافراگم و مجاري ورودي و خروجـي پمـپ بـا مـايع پمپ شونده در تماس است.

۳ -اين پمپ هانيازبه اب بندي ندارند ومي توان ادعا كرد كه نشتي اين گونه پمپ ها صددرصدصفراست ظرفيت اينگونه پمپ ها با قطر ديافراگم ، ميزان حركت ديافراگم (كورس حركـت) و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد زمان ( سرعت حركت) نسبت مستقيم دارد . از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدوداست وبطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ( با قطر ديافراگم ثابت )عملآ به حداكثر سرعت رفت و برگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball ساده و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) است بكاررفته است كه البته براي پمپهاي بزرگ شـيرهاي ديسكي مناسب تراست. همانگونه كه قبلآ اشاره شد بـا تنظـيم ميـزان كـورس يـا حركـت ديـافراگم كـه درپمـپ هـاي نـوع عملگـر هيدروليكي باكم وزيادكردن فشارروغن زيـر ديـافراگم انجـام مـي شـود و يـا سـرعت پمـپ (تعـدادكورس درواحدزمان) و يا هر دو مي توان ظرفيت ايـن پمـپ هـا را تغييـر داد . در صـورت لـزوم مـي تـوان از دو ديافراگم متوالي كه روي هم قرارمي گيرند استفاده كرد كه در صورت پاره شدن يكي از آنها ديگري جلوي نشتي مايع را بگيرد.

انواع پمپهاي ديافراگمي عبارتند از:

۱پمپ ديافراگمي مكانيكي كه در آن ديافاگم به يك مكانيزم رفت وبرگشتي مكانيكي مثل ميل بادامك خـارج ازمركز ياحركت شيطانك كه حركت نوساني يا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه نمونه كاربردي ان پمپ هاي بنزين اتومبيل ياسيفون است.

مقدمات لازم براي راه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي

۱-چك كردن سطح روغن داخل محفظه روغن.

۲-گرم كردن يكنواخت پمپ درصورت لزوم.

۳-هواگيري پمپ .

۴-بازكردن مسيرهاي اب خنك كننده درصورت وجود.

۵-درسرويس قراردادن سيستم روغنكاري مركزي درصورت وجود.

۶-چك كردن جهت چرخش الكتروموتور.

۷-اطمينان ازروان چرخيدن وگيرنداشتن پمپ

۸-چك كردن كليه قسمت ها ازنظرنشتي.

۹-اطمينان كامل ازروان بودن ولوهاي ورودي خروجي ومسيركنارگذر.

مراحل راه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي

براي راه اندازي اين نوع پمپ ها مراحل زير بايدانجام شود:

۱–بازنمودن مسيركنارگذر.

۲-بازكردن ولو ورودي پمپ.

۲ -بازنمودن ولوخروجي درصورتي كه روي مسيرخروجي شيريك طرفه يا چك ولو نصب شده باشد

۳-بستن ولومسيرخروجي پمپ درصورتي كه شيريك طرفه نصب نشده باشدوفشارپشت پمپ بالاباشد.

۴-اماده سازي وراه اندازي سيستم گرداننده .

مراحل ازسرويس خارج كردن پمپ هاي رفت وبرگشتي

۱ -بازكردن تدريجي مسيركنارگذر.

۲ -بستن تدريجي ولوخروجي.

۳-ازسرويس خارج نمودن دستگاه گرداننده

چك هاي روتين پمپ هاي رفت وبرگشتي

۱-چك كردن فشارهاي ورودي وخروجي.

۲-چك كردن ميزان امپر الكتروموتور.

۳-چك كردن نشتي هاي روغن ومايع پمپ شونده.

۴-چك كردن مقدارلرزش وسروصداي غيرعادي.

۵-چك كردن دماي ياتاقان هاو…

۶ -چك كردن سطح روغن محفظه روغن.

۷-چك كردن مقدارفلوي پمپ.

معايب روتين پمپ هاي رفت وبرگشتي

۱-خرابي شيرهاي يك طرفه داخلي.

۲-متناسب نبودن كورس پلانجرياديافراگ

۳-زيادبودن كلرنس هاي داخلي.

۴-اشكال درمكانيزم تبديل حركت دوراني به رفت وبرگشتي

راه هاي اصلاح مشكل چرخش روغن شامل:

۱ -تغيير درجه حرارت روغن

۲-تغييردادن نوع روغن

۳-تغييردادن كلرنس يا تاقان

۴ -تغييردادن فشار روغن

۵ –تغيير نوع ياتاقان

انرژي فشاري:هدانرژي فشار:فشار چسیت؟

فشارعبارتست ازمقدارنيروئي كه توسط سيال برواحد سطح اعمال مي كند كه مقـداراين نيرودرتمـام جهـات يكسان است ومي توان ان رابرحسب ارتفاع ستوني ازمايع تعريف كرد. مقداران براي يك سيستم لوله كشي توسط فشارسنج ها اندازه گيري مي شود ولي براي اندازه گيـري دقيـق تر مي توان بااستفاده ازيك پيتوت تيوب كه سيال بادانسيته مناسبي دران ريختـه شـده اسـت (بيشترازدانسـيته مايع داخل لوله )بصورت زير ان را اندازه گيري كردكه ميزان اختلاف ارتفاع بين لوله ها مبـين هدفشار اسـت كه برحسب واحداندازه گيـري (ميليمتريـا……)ارتفـاع سـتون مـايع اسـت بطورمثـال ده سانتيمترسـتون جيـوه يا….است

مسائلي كه باعث كاويتاسيون مي شوند:

١-افت فشاربيش از حد در قسمت ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و…. كـه باعـث تبخ يـر مايع در اين ناحيه مي شود و شرايط رابراي تبخيروتشكيل حباب زياد مي كند.

٢- كار كردن پمپ درشرا يط غير طراحي ( فلوي بيش از حد ) به دليل بالا رفتن دور پمپ ويا افزايش بـيش از حد قطر پروانه كه باعث افزايش فلوو زياد شدن سرعت مايع در قسـمت ورودي پمـپ ونهايتـا كـاهش فشاردرورودي آن مي شود. ٣-بالا رفتن دماي مايع پمپ كه باعث بالا رفتن فشار بخار مايع مي شـود(زودترتبخيرشـدن مـايع درورودي پمپ) و شرايط را براي كاويتاسيون بوجود مي اورد

٤-زياد شدن ارتفاع مكش پمپ ها.

٥-تغيير مايع پمپ شونده به دليل تغييرات شرايط عملياتي (پمپاژ مايعات سبك تر)

وظايف اصلي ياتاقان ها شامل

۱ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي شعاعي

۲ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي محوري

۳ -كاهش اصطكاك

۴ -قراردادن محوردريك موقيت مناسب

عوامل كاهشدهنده طول عمربال برينگ ها

۱-مسائل ومشكلات ناشي ازنصب

۲-عدم هم محوري

۳-باربيش ازحدروي برينگ

۴-گرماي بيش ازحد

۵-روغن نامناسب

۶-روغنكاري ناقص

۷-مناسب نبودن برينگ براي ان شرايط(طراحي غلط)

۸-كثيف بودن روغن

۹-ارتعاشات بيش ازحدمحور

۱۰-مسائل ناشي ازحمل ونقل

مسائلي كه باعث كم شدن فلو میشود:

۱-هواگيري نشدن كامل پمپ

۲-پائين بودن سرعت گرداننده .

۳-بالا بودن بيش از حد فشار خروجي .۴ -نشتي هاي داخلي . و…

نکات مهم راهنمای نصب دوزینگ پمپ:

۱- همواره فشار کاری پمپ باید از فشار محل تزریق به میزان حداقل %۱۰ بیشتر باشد.
۲- نصب Foot Valve در مخزن و Injection Valve در نقطه تزریق الزامی است.
۳- عمل هواگیری اولیه حتما باید در مرحله اول انجام شود.
۴- نصب در جای مناسب (از نظر ارتفاع، شاسی محکم، جلوگیری از خیس شدن، نصب با ۴ عدد پیچ و مهره)
۵- تنظیم صحیح طول ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ روشن است باید انجام شود.
۶- تنظیم تعداد ضربه (در مورد پمپ‌های کنترلی) به آرامی و با دقت انجام شود.
۷- کشیدن سوپاپ روغن فقط یک بار در اولین مرتبه نصب (در مورد دستگاه هایی که جعبه دنده دارند)
۸- شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد  را باز نکنید مگر برای تعویض.
۹- نصب صحیح شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد با توجه به جهت علامت پیکان.
۱۰- توجه به جهت صحیح گردش پروانه خنک کننده الکتروموتور (در پمپ های موتوری)
۱۱- هنگام خاموش کردن پمپ برای مدت طولانی، حتماً مسیر مکش و اتصالات پمپ شستشو شود.
۱۲- برای الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز از منبع تغذیه مناسب استفاده شود.
۱۳- همواره پمپ را هنگامی که روشن است تنظیم کنید.
۱۴- از نوار تفلون برای آب بندی اتصالات پلاستیکی استفاده نکنید. برای این کار از اورینگ یا واشر مناسب استفاده نمائید.
۱۵- به دلیل حساس بودن اغلب فرآیندهای دوزینگ برای جلوگیری از اختلال در آن پیشنهاد می شود قبل از توقف پمپ لوازم یدکی آن تهیه و نگهداری شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنمای پمپ را مطالعه  کنید.

تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها:

عملکرد صحیح سیستم پمپهای دوزینگ وابسته به انتخاب صحیح تجهیزات جانبی می باشد. در زیر به متداولترین تجهیزات جانبی این پمپ ها اشاره می شود.

 شیرهای ایمنی Safety Relief Valves :بیشتر سیستم های لوله کشی نیازمند شیرهای ایمنی برای محافظت از لوله ها در هنگام افزایش فشار غیر مجاز می باشد. اگرچه پمپ های دوزینگ شیر ایمنی برای محافظت از خود دارند، اما جهت محافظت لوله ها، کماکان نیاز به شیر ایمنی وجود دارد.

 شیرهای Back Pressure :از آنجا که پمپ های مترینگ باید دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کمتر از۵/۱ بار باشد، استفاده از این شیر توصیه می شود. این شیر باعث می شود دبی ناخواسته از پمپ به خاطر فشار کم خط رانش جریان نیابد.

 تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners :حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب می شود جریان خروجی به صورت پالسی باشد. این تعدیل کننده ها تا ۹۰ درصد پالس را از بین می برند. معمولاً این دستگاه تا فشار ۶۰ بار تولید می شود .

 ستون کالیبراسیون :اگرچه هنگامی که پمپی از کارخانه سازنده خریداری می شود، مشخصه های دبی و فشار آن قبلاً کالیبره می شود. اما هر چند وقت یکبار نیاز است پمپ در حال کار مجدداً تست و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی مورد نظر تأمین می شود

صافی ها :شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها توسط نصب صافی، محافظت شود. وقتی اسید سولفوریک غلیظ پمپاژ می کنید، تله لجن Sludge trap می بایست استفاده شود تا ذرات آلوده را به دام اندازد و محلول تمیز تحویل دهد.

 

 

 

برند ها و شرکت های سازنده  دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها

 • دوزینگ پمپ جسکو (دوزینگ پمپJESCO )
 • دوزینگ پمپ گرندفوس (دوزینگ پمپ GRUNDFOS)
 • دوزینگ پمپ آلدوز (دوزینگ پمپ ALLDOS)
 • دوزینگ پمپ لوا (دوزینگ پمپ LEWA)
 • دوزینگ پمپ اتاترون (دوزینگ پمپ ETATRON)
 • دوزینگ پمپ برند لوب (دوزینگ پمپ BRAN+LUEBBE)
 • دوزینگ پمپ دوزیورو (دوزینگ پمپ DOSEURO)
 • دوزینگ پمپ اینجکتا (دوزینگ پمپ INJECTA)
 • دوزینگ پمپ آی تی سی (دوزینگ پمپ ITC)

دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستون دیافراگم (هیدرولیک)  با متریال مختلف نظیر

PTFE , PP, PVC, PVDF, PE, S.S316L)) مناسب جهت انواع مواد شیمیایی مانند اسیدها، بازها، مواد ویسکوز و اسلاری ها تولید میشوند.

مترینگ پمپ (دوزینگ پمپ)

دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ ها قادرند مقدار دقیقی از یک مواد را پمپاژ (تزریق) کنند . لذا به آنها پمپ های تزریق نیز گفته می شود.لازم به ذکر است که دبی این پمپ ها قابل تنظیم بوده و با توجه به میزان مورد نیاز ، عمل تزریق را انجام می دهند.

 

کاربرد دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها

 

 • صنایع نفت گاز و پتروشیمی
 • صنایع غذایی
 • صنایع دارویی
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع چوب رنگ و کاغذ
 • صنایع نیشکر
 • صنایع فولاد
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشاورزی
 • وسایر صنایع صنعتی

 

( دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ چیست ؟ فروش دوزینگ پمپ – لیست قیمت دوزینگ پمپ)

دوزینگ پمپها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود. دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستون دیافراگم با متریال های مختلف نظیر (PP,PVC, PVDF,PE,S.S316L) مناسب جهت انواع اسیدها، بازها و مواد شیمیایی، مواد ویسکوزیته وغیره تولید ومورد استفاده قرارمی گردند. 

 

ساختار پمپ های دوزینگ:

محرکه
عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور ثابت می باشد. در بعضی موارد ممکن است الکتروموتورهاي دور متغیرویا اینورتر دار نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مکانیزم حرکت
مکانیزم حرکت بگونه اي است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. پمپ هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنها درون روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد.

تنظیم دبی (خروجی تزریق)
دبی پمپ با تغییر طول موثر کورس و یا تغییر سرعت کورس تنظیم می گردد. بیشتر دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزي شبیه آن براي تنظیم دبی استفاده می کنند  در این حالت عملگر با سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک ازصفر تا صد در صد تنظیم می کند.

گذرگاه سیال
طراحی گذرگاه سیال و متریال آن با توجه به سرویس کاري پمپ و خصوصیات سیال مشخص می شود. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگری که در سیستم طراحی شده است.

محدوده دبی و فشار
ماکزیمم دبی هر پمپ با توجه به نسبت گیربکس، قطر پیستون و دور الکتروموتور تعیین می شود. معمولاً در محدوده دقیق ۱ لیتر بر ساعت شروع می شود وتا ۱۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه می یابد.فشار کاری با توجه به نیاز کار از۱ بار تا۲۰۰۰ بار متغیر است.

تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ:
انتخاب صحیح تجهیزات جانبی نقش مهمی در عملکرد مناسب پمپ‌های دوزینگ دارد.

شیرهای اطمینان
برای محافظت از سیستم هنگام افزایش فشار بیش از حد مجاز.
شیرهای Back Pressure
زمانی که اختلاف فشار رانش و مکش کمتر از ۵/۱ بار باشد، استفاده می‌شود.
دمپرهای پالس جریان Pulsation Dampeners
پمپ‌های مترینگ از نوع جابجایی مثبت هستند و حرکت رفت و برگشتی سبب ایجاد جریان خروجی به صورت پالسی می‌شود. دمپرها یا تعدیل کننده ها پالس‌ها را از بین برده و جریان خروجی را به حالت خطی و ثابت نزدیک می‌کنند.
صافی ها
صافی‌ها در ورودی پمپ قرار می‌گیرند و از ورود ذرات و اجسام ریز به پمپ وسوپاپ ها جلوگیری می کند.

استاندارد طراحی دوزینگ پمپ ها:

استاندارد API-675  بیان کننده حداقل نکات فنی مورد نیاز جهت ساخت پمپ های دوزینگ یا جابجایی مثبت میباشد.

استاندارد API-675  برای پمپ های تزریق مورد استفاده درصنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد وکاملترین استاندارد در طراحی دوزینگ ها است.

دوزینگ پمپ چیست؟ مترینگ پمپ چیست؟ پمپ تزریق چیست؟ قیمت دوزینگ پمپ – متریال دوزینگ پمپ – انواع دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ ایرانی –  یا پمپ اندازه‌ گیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپ‌هایی هستند که مقدار مشخص (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می‌کنند.

به طبع در سیستم‌های دوزینگ پمپ مقدار دبی و فشار از جمله پارامترهای با اهمییت بالا هستند؛ و به همین جهت همه دوزینگ پمپهای ساخته شده دارای دبی قابل تنظیم می‌باشند

یکی از شاخص‌هایی که دوزینگ پمپ را از پمپ‌های مشابه آن مجزا می‌کند قابلیت تغییر کورس رفت و برگشتی است. در همه دوزینگ پمپ‌ها می‌توان با تغییر کورس، نسبت دبی را تغییر داد هرچند در اکثر دوزینگ پمپ‌ها از تغییر فرکانس تزریق هم برای کنترل دبی استفاده می‌شود.

این دوزینگ پمپها در انواع و مکانیزم‌های مختلف از جمله دوزینگ پمپ دیافراگمی، دوزینگ پمپ پیستونی ودوزینگ پمپ مارپیچی و دوزینگ پمپ پرستالتیک غلطکی با متریال‌هایی از قبیل ST316,PE,PTFE,PVDF و … جهت پمپاژ سیالات مختلف از جمله اسیدی، قلیایی دیگر مواد شیمیایی تولید می‌شوند.

نیروی محرکه این دوزینگ پمپها عموماً به صورت برقی الکتروموتور، سلونوئید یا مغناطیسی، پنوماتیک و هیدرولیک می‌باشد.

 

PLUNGER PUMPS DOSING PUMP:

 • Low investment costs
 • Simple design
 • Easy maintenance

DIAPHRAGM PUMPS DOSING PUMP:

A leak-proof pump is the right choice whenever product purity or sterility are imperative or when toxic liquids must be handled. Flow Technology offers a wide range of hydraulically actuated

Double diaphragm pumps.The design of the pump head ensures that the diaphragm cannot be damaged under critical conditions such as a blocked pipe or closed valves upstream or downstream of the pump.The freely defl ecting diaphragm makes the pump suitable for the metering of slurrieS.

What is a dosing pump and how does it work?

What is a dosing pump?

A dosing pump is a small, positive displacement pump. It is designed to pump a very precise flow rate of a chemical or substance into either a water, steam or gas flow. A dosing pump will deliver this precise flow rate of chemical or other product by a number of different methods but it generally involves drawing a measured amount into a chamber and then injecting this volume of chemical into the pipe or tank being dosed. Dosing pumps are used in a variety of applications from agriculture, industry, manufacturing to medicine.

A dosing pump is generally quite small and is powered by either a small electric motor or air actuator. They are controlled either by an external control system or more commonly an internal pump controller that can alter the flow rate, the on/off function and also things like alarms and warnings for run dry, degassing and low product levels.

How do dosing pumps work?

Depending on the brand and model, a dosing pump functions in a variety of different methods. All these methods involve taking a measured amount of a chemical and then injecting that product into a pipe or similar vessel. There are a couple of major parts to a dosing pump setup:

 1. The chemical tank or container. The product that is being dosed,
 2. The foot valve. This is a one way valve that is attached to a suction line. It is placed into the drum of product and allows the pump to remain primed. It should have a weight on it so it remains in the bottom of the drum of product and sometimes it has a float switch attached to it so the pumps has an alarm activate if the product runs out.
 3. The pump itself. This can vary in size and materials but is generally a variety of chemical resistant plastic (PVC, PE or similar), rubbers or stainless steel. It has a suction line attached to the inlet and the dosing line attached to the suction. The mechanics of the pump can vary (see below).
 4. The dosing line this is generally a fairly
 5. rigid PVC or PE tube or a reinforced hose. Occasionally in steam, hot water or super high pressure applications the line can be stainless steel. This can have a variety of bleed, pressure relief, air release valves included into it but generally it is just a line.

The injector. At the point at which the product is injected into the product, there is an injector point. This is a one way valve so that when the dosing pump pushes an amount of product into the line it can overcome the pressure in the delivery pipe and allow the product out into the flow. Once a shot of product is released or the pump stops, the one way valve stops the liquid in the delivery line from going up the dosing line and damaging the pump. The injector also has a spout so that the product is delivered into the middle of the flow rather than the side wall. Over time certain products especially acids and oxidisers like chlorine or peroxide can corrode the walls of a pipe if released right at the edge of the stream. Releasing the product into the middle of the stream also creates a vortex which allows the product to mix properly too which is beneficial to ensure a proper reaction takes place.

 1. Control system. Occasionally there is a control system installed to ensure the dosing pump is accurate and turns on and off at particular times. This can be as simple as a timer or flow switch right through to a full SCADA or similar central .

(دوزینگ پمپ چیست ؟ – مترینگ پمپ چیست ؟ فروش دوزینگ پمپ – لیست قیمت دوزینگ پمپ) استاندارد API-675 بیان کننده حداقل نکات فنی مورد نیاز جهت ساخت پمپ های دوزینگ یا جابجایی مثبت میباشد. استاندارد API-675 برای پمپ های تزریق مورد استفاده درصنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد وکاملترین استاندارد در طراحی دوزینگ ها است. دوزینگ پمپ ها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که می توانند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شوداز آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر می کند، بنابراین هیچ یک از پمپ های مذکور نمی تواند به عنوان دوزینگ پمپ مورد استفاده قرار گیرد. معمولاً تنها پمپ های پیستونی و پیستون دیافراگمی این امکان را دارند که در رده پمپ های دوزینگ قرار گیرند. دبی این پمپ ها به صورت دستی و یا اتوماتیک و بسته به شرایط فرآیند قابل تغییر می باشد. این پمپ ها قادرند محدوده وسیعی از مواد شیمیایی حاوی اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری را پمپاژ نمایند. دقت کورس های رفت و برگشتی این پمپ ها بسیار بالا می باشد چرا که می بایست در هر کورس دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند. دوزینگ پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها است پمپهای تزریق سطح وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت آغاز می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، این سطح گستردگی در رابطه با فشار، از یک بار فشار تا ۱۰۰۰ بار فشار ادامه می یابد. بر اساس کاتالوگ شرکتها، پمپ های تزریق تا دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد را تحمل می کنند. دوزینگ پمپ و صنایع شیمیایی: دوزینگ پمپ ها از مهم ترین و کاراترین پمپ‌ هایی هستند که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از انواع مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید. انواع دوزینگ پمپ ها : دوزینگ پمپ ها توانایی انتقال سیال وغیر سیال را دارند دوزینگ پمپ پودر و گرانول دوزینگ پمپ انواع مایعات و مواد شیمیایی موارد استفاده از پمپ های دوزینگ هنگامی که دبی سیستم کمی پایین باشد هنگامی که فشار سیستم کمی بالا باشد هنگامی که مقدار دقیقی از سیال باید پمپاژ شود هنگامی که پمپاژ سیال با استفاده از رایانه، میکروپروسورها، کنترل کنند DCS ،PLC و یا شیرهای تناسبی کنترل شود هنگامی که نیاز به انتقال سیالات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد هنگامی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم ساختمان دوزینگ پمپ ها: قطعات تشکیل دهنده این پمپ ها با توجه به مدل پیستونی، دیافراگمی یا پریستالیتیک متفاوت است مهم ترین اجزای دوزینگ پمپ های پیستونی میل لنگ – سیلندر – پیستون – آب بند – شیر ورودی – شیر خروجی مهم ترین اجزای دوزینگ پمپ های دیافراگمی محفظه – دیافراگم – پلانجر – میل لنگ یا هوای فشرده یا بخار فشرده – شیر¬های ورودی – شیر¬های خروجی مهمترین اجزای مدل پریستالیتیک غلتک – روتور – لوله انعطاف پذیر کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب: جهت جلوگیری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، بویلر ها و دیگ های بخار و پمپاژسیال جهت تنظیم PH 1 – موارد مصرف گوناگونی دارد جهت گند زدایی آب درون خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) 2 – آب ژوال یا وایتکس موارد مصرف زیادی دارد جهت انعقاد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate) هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید مورد مصرف قرار می گیرد مورد استفاده قرار می گیرد (Antiscalant) سیستم RO3 – از آنتی اسکالنت جهت جلوگیری از رسوب در اسید ها و قلیایی ها مورد استفاده قرار می گیرد PH جهت کنترل جهت ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم مورد مصرف دارد جهت گرفتن سختی آب از پلی فسفات موارد استفاده دارد جهت از بین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم مورداستفاده قرار می گیرد جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH از جوش شیرین یا سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید استفاده می شود. ساختار پمپ های دوزینگ: محرکه عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور ثابت می باشد. در بعضی موارد ممکن است الکتروموتورهاي دور متغیرویا اینورتر دار نیز مورد استفاده قرار گیرد. مکانیزم حرکت مکانیزم حرکت بگونه اي است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. پمپ هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنها درون روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد. تنظیم دبی (خروجی تزریق) دبی پمپ با تغییر طول موثر کورس و یا تغییر سرعت کورس تنظیم می گردد. بیشتر دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزي شبیه آن براي تنظیم دبی استفاده می کنند در این حالت عملگر با سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک ازصفر تا صد در صد تنظیم می کند. گذرگاه سیال طراحی گذرگاه سیال و متریال آن با توجه به سرویس کاري پمپ و خصوصیات سیال مشخص می شود. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگری که در سیستم طراحی شده است. محدوده دبی و فشار ماکزیمم دبی هر پمپ با توجه به نسبت گیربکس، قطر پیستون و دور الکتروموتور تعیین می شود. معمولاً در محدوده دقیق ۱ لیتر بر ساعت شروع می شود وتا ۱۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه می یابد.فشار کاری با توجه به نیاز کار از۱ بار تا۲۰۰۰ بار متغیر است. تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ: انتخاب صحیح تجهیزات جانبی نقش مهمی در عملکرد مناسب پمپ‌های دوزینگ دارد. شیرهای اطمینان برای محافظت از سیستم هنگام افزایش فشار بیش از حد مجاز. شیرهای Back Pressure زمانی که اختلاف فشار رانش و مکش کمتر از ۵/۱ بار باشد، استفاده می‌شود. دمپرهای پالس جریان Pulsation Dampeners پمپ‌های مترینگ از نوع جابجایی مثبت هستند و حرکت رفت و برگشتی سبب ایجاد جریان خروجی به صورت پالسی می‌شود. دمپرها یا تعدیل کننده ها پالس‌ها را از بین برده و جریان خروجی را به حالت خطی و ثابت نزدیک می‌کنند. صافی ها صافی‌ها در ورودی پمپ قرار می‌گیرند و از ورود ذرات و اجسام ریز به پمپ وسوپاپ ها جلوگیری می کند. کاربرد دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها • صنایع نفت گاز و پتروشیمی • صنایع غذایی • صنایع دارویی • صنایع شیمیایی • صنایع چوب رنگ و کاغذ • صنایع نیشکر • صنایع فولاد • صنایع کشاورزی • سایر صنایع صنعتی و …. نحوه تشخیص استاندارد مکانیزم دوزینگ پمپ ها : معمولی و API 675 پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه دسته كلي زيرطبقه بندي مي شوند: تعریف کامل و جامع دوزینگ پمپ (مترینگ پمپ ) چیست؟ انواع دوزینگ پمپ ها و انواع استانداردهای دوزینگ پمپ چیست؟ بهترین نوع دوزینگ پمپ چیست؟ چرا باید از دوزینگ پمپ استفاده کنیم؟ ۱ -پمپ هاي پيستونيPump Piston ۲ -پمپ هاي پلانجريPump Plunger ۳ -پمپ هاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي رفت وبرگشتي پيستونيPump Piston اصول كار يك پمپ رفت و برگشتي پيستوني مبتني بر حركت رفت و برگشتي پيستون درداخل سيلندر است. اين پمپ ها متناسب با سيستم مكانيكي محرك پيستون تعداد و طرز قرار گرفتن سيلندرها سيستم سوپاپ ها و … به انواع مختلفي دسته بندي مي شوند. دراين نوع پمپ هاوقتي پيستون درحالت مكش است دراثرافزايش حجم درداخل سيلندرخلا ايجادمي شود(كاهش فشار)وباعث ورودمايع ازطريق شيرورودي به سيلندرمي شود(البته دراين حالت به علت بالابودن فشارلاين خروجي واعمال ان روي ولوخروجي شيرخروجي بسته است)ووقتي كه پيستون درجهت تراكم حركت مي كند باعث بالارفتن فشاردرسيلندرمي شود(وموجب بسته شدن ولو ورودي پمپ مي شود)ودراثربالاتررفتن فشار سيلندر شير خروجي بازمي شودوسيال داخل سيلندربه طرف لوله خروجي هدايت مي شودكه پي درپي انجام شدن اين عمل باعث پمپاژمايع مي گردد. از ويژگيهاي عمومي پمپ هاي رفت و برگشتي علاوه بر صفت جابجائي مثبت ، تناسب مستقيم مقدار جريان خروجي آنها با حجم جابجائي و سرعت خطي پيستون است . همچنين كلرنس بين پيستون وسيلندرمعمولابسياركم است تاازبرگشت مايع ازقسمت هاي اطراف پيستون درجهت عكس(نشتي داخلي) كه باعث كم شدن بازدهي پمپ مي شود ممانعت شود. البته درپمپ هاي باسايز بالاتوسط پيستون رينگ ها اين عمل انجام مي شود. براي پمپ هاي رفت و برگشتي دو محدودة كاري وجود دارد: ۱ -حداكثر فشار كاري طراحي ٢ –حداكثر دور مجاز ظرفيت اسمي اين پمپ ها عبارتست از حاصل ضرب اندازه (حجم جابجائي) در سرعت پمپ ( تعداد كورس دردقيقه) . اگرازنظرتوان ورودي كمبودي وجودنداشته نباشدودستگاه گرداننده بتواندان راتامين كند فشار توليدي مي تواند به حد خطرناكي افزايش پيداكند. مقدار حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانيكي اجزا پمپ در مقابل فشار داخلـي تعيـين مـي كنند ولي درعين حال حداكثر سرعت خطي مجاز پيستون ،كار رضايتبخش سوپاپها و حداقل زمان كافي بـراي پر شدن سيلندر از مايع وضعيت كاردهي پمپ ،را مشخص مي كند . سرعت خطي پيستون بطور غير مستقيم روي مقدار فلوي پمپ موثر است از اين رو در مواقعي كه سـرعت كاري پمپ زياد باشد (تعداددوردردقيقه) ممكن است لازم باشد مقدار جابجايي Strokeپمـپ كـم شـود كـه اينكار سبب كاهش ظرفيت (فلو ) پمپ مي شود .هر چه غلظت (لزجت) مايع پمپ شونده بيشتر باشد ، براي پر شدن سيلندر از مايع به زمان بيشتري نياز است بدون آنكه مسئله جدايي جريان و يا كانالي شـدن جريـان بوجود ايد و در نتيجه بايد دور پمپ كمتر شود . ساختمان پمپ هاي رفت وبرگشتي ازقطعات اصلي زيرتشكيل شده اند: ۱- سيلندركه محل قرارگيري پيستون است. ۲ -پيستون به عنوان عامل حركت وتغييرحجم سيلندر. ۳- رينگ هاي پيستون براي اب بندي فاصله بين پيستون وجداره سيلندر -۴ولوهاي ورودي وخروجي به عنوان عامل قطع ووصل كننده جريان مايع هستند. – ۵محفظه اب بندي وپكينگ براي ممانعت ازنشت مايع داخل پمپ بطرف بيرون. -۶سيستم روغنكاري پكينگ ها(همراه بامكانيزم ان)جهت روغنكاري پكينگ ها. ۷ -كراس هد كه وظيفه ان كنترل كردن حركت هاي جانبي پيستون است . ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي ثابت ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده دور ۹-سيستم روغنكاري قسمت هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن قدرت (توان ) ورودي ، راندمان و درجه حرارت مايع مي تـوان تغيير داد. در اين پمپ ها ابتدا با افزايش هد (فشار خروجي ) راندمان با شيب تندي صعود مي كنـد و سـپس تقريبًا ثابت مي ماند . به اين ترتيب وقتي نقطه كاري در محدودة تغييـرات هـد و ظرفيـت جابجـا مـي شـود راندمان تغيير چنداني نمي كند (براي سرعتهاي مختلف ) البته بايد در نظر داشت كـه بـا تغييـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موثري تغيير خواهدكرد . از آنجائي كه توان مصرفي تقريبًا ب ا فشار توليـدي پمـپ متناسـب است گاها شرايط اضافه بارLoad Overنيز مي تواند براي اين پمپ ها بوجود آيد. با توجه به نكته فوق مقدار جريان خروجي پمپ را نبايد بابازوبسته نمودن ولوهاي تعبيه شده در خروجي ياورودي پمپ تغييـرداد زيـرا علاوه برخطرات ناشي ازافزايش فشارباعث افزايش توان ياامپرمصرفي نيزمي شود. درزيرمنحني مشخصه اين نوع پمپ هااورده شده است. براي تغيير مقدار فلوازروش هاي زيراستفاده مي شود: روش هاي كنترل فلوي پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱- بــاكم وزيــاد كــردن دورسيســتم گرداننــده كــه درعمــل بــه دليــل ثابــت بــودن دورالكتروموتورهــا كمترمورداستفاده واقع مي شود. ۲-تغييرمقدار حجم جابجائي پيستون(تغييردادن كورس پيستون) كه بااستفاده ازمكانيزم هـاي مخصوصـي كـه شامل چرخ دنده و…..است انجام مي شود. پمپ هاي نوع پلانجريPump Plunger ساختمان واصول كارپمپ هاي پلانجري با پمپ ه اي پيستوني دقيقا يكسان است وتفـاوت انهادرابعـاد پيسـتون هاوپلانجرهاست . طول پلانجرها نسبت به قطرشان بيشتراست ومعمولا براي كارهاي ظريف ودرجاهائي كـه كنترل شديدي ازنظرمقدارفلوي مايع پمپ شونده بخصوص درحجم هاي كم مورد نيازباشد .كـاربردفراواني دارند ومعمولا براي فلوهاي پايين وفشارهاي بالابكارمي روند وموارداستفاده انها براي تزريق مـواد شـيميائي وهمچنين به عنوان پمپ هاي روغنكاري قطـره اي بـراي روغنكـاري پيسـتون رينـگ هاوپكينـگ رينـگ هـاي كمپرسورها وپمپ هاي رفت وبرگشتي است .وحسن انها به قابـل انـدازه گيـري بـودن وتغييرميـزان فلـوي انهاست كه با تغييردادن كورس پلانجرعملي مي شود. در اين نوع پمپ ها با توجه به زيادبودن طول پلانجرها ونهايتـا زيـادبودن سـطح تماسـي پلانجروسـيلندرمثل پمپ هاي پيستوني نيازي به اب بندي داخلي (پيستون رينگ)ندارند. در صفحه بعد شمائي از يك عدد پمپ قطره اي نوع پلانجري رفت و ب رگشتي نشان داده شده است . حركت پلانجر به سمت بالابراي حالت تراكم توسط ميل بادامكي كه باميل لنـگ حركـت مـي كنـدانجام مـي شـودو توسط فنرپلانجر به سمت پايين حركت مي كندتاعمل مكش انجام شود . قطعات اصلي اين پمپ ها شامل: ۱ -پلانجروسيلندر. ۲ -شير يك طرفهValve Check ورودي. ۳ -شيريك طرفه خروجي ۴ -لوله ورودي وصافي. ۵ -سيستم تحريك كننده پلانجروفنربرگرداننده. ۶ -درپوش شيشه اي همراه باپيچ هواگيري واورينگ ها. ۷ -مكانيزم تغييركورس پلانجر. ۸ -Glass Sightنشان دهنده روغن. ۹ -بدنه پمپ. لازم به توضيح است كه فشارخروجي اين نوع پمپ هارافشارسيستمي كه خروجي پمپ بـه ان متصـل شـده است تعيين مي كند .وبدنـه هـاي انهـاطوري طراحـي شـده اسـت كـه قادربـه تحمـل فشـارهاي بالاتاچنـدين هزارپوندبراينچ مربع راداشته باشند. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي نوع پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي نوع ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم داخل پمپ وورودوخروج مايع مي شود. ديافراگم ها بسته به طراحـي پمـپ براسـاس فشـاردرجه حـرارت و ….. ازجـنس هـاي مختلفـي نظيرلاسـتيك فلزوياپلاستيك هاي مخصوصي ساخته مي شوند. محاسن پمپ ها ي ديافراگمي ۱ -مهمترين حسن اين پمپ هاعدم تماس بين مايع پمپ شونده باقطعات پمپ است كه عاملي حيـاتي ومهـم براي پمپاژ موادسمي وخطرناك بشمارمي ايد. ۲ -از ويژگيهاي بارز پمپ ديافراگمي آن است كه تنها ديافراگم و مجاري ورودي و خروجـي پمـپ بـا مـايع پمپ شونده در تماس است. ۳ -اين پمپ هانيازبه اب بندي ندارند ومي توان ادعا كرد كه نشتي اين گونه پمپ ها صددرصدصفراست ظرفيت اينگونه پمپ ها با قطر ديافراگم ، ميزان حركت ديافراگم (كورس حركـت) و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد زمان ( سرعت حركت) نسبت مستقيم دارد . از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدوداست وبطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ( با قطر ديافراگم ثابت )عملآ به حداكثر سرعت رفت و برگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball ساده و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) است بكاررفته است كه البته براي پمپهاي بزرگ شـيرهاي ديسكي مناسب تراست. همانگونه كه قبلآ اشاره شد بـا تنظـيم ميـزان كـورس يـا حركـت ديـافراگم كـه درپمـپ هـاي نـوع عملگـر هيدروليكي باكم وزيادكردن فشارروغن زيـر ديـافراگم انجـام مـي شـود و يـا سـرعت پمـپ (تعـدادكورس درواحدزمان) و يا هر دو مي توان ظرفيت ايـن پمـپ هـا را تغييـر داد . در صـورت لـزوم مـي تـوان از دو ديافراگم متوالي كه روي هم قرارمي گيرند استفاده كرد كه در صورت پاره شدن يكي از آنها ديگري جلوي نشتي مايع را بگيرد. انواع پمپهاي ديافراگمي عبارتند از: ۱پمپ ديافراگمي مكانيكي كه در آن ديافاگم به يك مكانيزم رفت وبرگشتي مكانيكي مثل ميل بادامك خـارج ازمركز ياحركت شيطانك كه حركت نوساني يا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه نمونه كاربردي ان پمپ هاي بنزين اتومبيل ياسيفون است. مقدمات لازم براي راه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن سطح روغن داخل محفظه روغن. ۲-گرم كردن يكنواخت پمپ درصورت لزوم. ۳-هواگيري پمپ . ۴-بازكردن مسيرهاي اب خنك كننده درصورت وجود. ۵-درسرويس قراردادن سيستم روغنكاري مركزي درصورت وجود. ۶-چك كردن جهت چرخش الكتروموتور. ۷-اطمينان ازروان چرخيدن وگيرنداشتن پمپ ۸-چك كردن كليه قسمت ها ازنظرنشتي. ۹-اطمينان كامل ازروان بودن ولوهاي ورودي خروجي ومسيركنارگذر. مراحل راه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي براي راه اندازي اين نوع پمپ ها مراحل زير بايدانجام شود: ۱–بازنمودن مسيركنارگذر. ۲-بازكردن ولو ورودي پمپ. ۲ -بازنمودن ولوخروجي درصورتي كه روي مسيرخروجي شيريك طرفه يا چك ولو نصب شده باشد ۳-بستن ولومسيرخروجي پمپ درصورتي كه شيريك طرفه نصب نشده باشدوفشارپشت پمپ بالاباشد. ۴-اماده سازي وراه اندازي سيستم گرداننده . ۵ -بستن تدريجي ولومسيركنارگذر(درصورتي كه ولوخروجي بازباشد( مراحل ازسرويس خارج كردن پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱ -بازكردن تدريجي مسيركنارگذر. ۲ -بستن تدريجي ولوخروجي. ۳-ازسرويس خارج نمودن دستگاه گرداننده چك هاي روتين پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن فشارهاي ورودي وخروجي. ۲-چك كردن ميزان امپر الكتروموتور. ۳-چك كردن نشتي هاي روغن ومايع پمپ شونده. ۴-چك كردن مقدارلرزش وسروصداي غيرعادي. ۵-چك كردن دماي ياتاقان هاو… ۶ -چك كردن سطح روغن محفظه روغن. ۷-چك كردن مقدارفلوي پمپ. معايب روتين پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-خرابي شيرهاي يك طرفه داخلي. ۲-متناسب نبودن كورس پلانجرياديافراگ ۳-زيادبودن كلرنس هاي داخلي. ۴-اشكال درمكانيزم تبديل حركت دوراني به رفت وبرگشتي راه هاي اصلاح مشكل چرخش روغن شامل: ۱ -تغيير درجه حرارت روغن ۲-تغييردادن نوع روغن ۳-تغييردادن كلرنس يا تاقان ۴ -تغييردادن فشار روغن ۵ –تغيير نوع ياتاقان انرژي فشاري:هدانرژي فشار:فشار چسیت؟ فشارعبارتست ازمقدارنيروئي كه توسط سيال برواحد سطح اعمال مي كند كه مقـداراين نيرودرتمـام جهـات يكسان است ومي توان ان رابرحسب ارتفاع ستوني ازمايع تعريف كرد. مقداران براي يك سيستم لوله كشي توسط فشارسنج ها اندازه گيري مي شود ولي براي اندازه گيـري دقيـق تر مي توان بااستفاده ازيك پيتوت تيوب كه سيال بادانسيته مناسبي دران ريختـه شـده اسـت (بيشترازدانسـيته مايع داخل لوله )بصورت زير ان را اندازه گيري كردكه ميزان اختلاف ارتفاع بين لوله ها مبـين هدفشار اسـت كه برحسب واحداندازه گيـري (ميليمتريـا……)ارتفـاع سـتون مـايع اسـت بطورمثـال ده سانتيمترسـتون جيـوه يا….است مسائلي كه باعث كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در قسمت ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و…. كـه باعـث تبخ يـر مايع در اين ناحيه مي شود و شرايط رابراي تبخيروتشكيل حباب زياد مي كند. ٢- كار كردن پمپ درشرا يط غير طراحي ( فلوي بيش از حد ) به دليل بالا رفتن دور پمپ ويا افزايش بـيش از حد قطر پروانه كه باعث افزايش فلوو زياد شدن سرعت مايع در قسـمت ورودي پمـپ ونهايتـا كـاهش فشاردرورودي آن مي شود. ٣-بالا رفتن دماي مايع پمپ كه باعث بالا رفتن فشار بخار مايع مي شـود(زودترتبخيرشـدن مـايع درورودي پمپ) و شرايط را براي كاويتاسيون بوجود مي اورد ٤-زياد شدن ارتفاع مكش پمپ ها. ٥-تغيير مايع پمپ شونده به دليل تغييرات شرايط عملياتي (پمپاژ مايعات سبك تر) وظايف اصلي ياتاقان ها شامل ۱ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي شعاعي ۲ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي محوري ۳ -كاهش اصطكاك ۴ -قراردادن محوردريك موقيت مناسب عوامل كاهشدهنده طول عمربال برينگ ها ۱-مسائل ومشكلات ناشي ازنصب ۲-عدم هم محوري ۳-باربيش ازحدروي برينگ ۴-گرماي بيش ازحد ۵-روغن نامناسب ۶-روغنكاري ناقص ۷-مناسب نبودن برينگ براي ان شرايط(طراحي غلط) ۸-كثيف بودن روغن ۹-ارتعاشات بيش ازحدمحور ۱۰-مسائل ناشي ازحمل ونقل ۱۱-جريان هاي الكتريكي مسائلي كه باعث كم شدن فلو میشود: ۱-هواگيري نشدن كامل پمپ ۲-پائين بودن سرعت گرداننده . ۳-بالا بودن بيش از حد فشار خروجي . ۴ -نشتي هاي داخلی . و… به طور کلی تقسیم بندی زیر برای انواع پمپ های دوزینگ انجام شده است: – پمپ های سولنوئیدی – پمپ های موتوری – پمپ های پروسس پمپ های سولنوئیدی: این پمپ ها دارای مگنت می باشند. با ورود جریان برق، این مگنت دارای بار الکتریکی شده و توسط میدان مغناطیسی بوجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و با قطع و وصل شدن جریان، شفت با یک فنر به عقب رانده می شود. این شفت متصل به دیافراگم یا پیستون بوده و به این روش عملیات مکش و تزریق انجام می گردد. پمپ های موتوری: در این دسته از پمپ ها نیرو توسط یک الکتروموتور به قسمت جعبه دنده منتقل شده و توسط یک شفت متصل به دیافراگم با پیستون عمل رفت و برگشت و در نهایت دوزینگ انجام می شود. پمپ های پروسس: این مجموعه شامل دسته ‌ای از پمپ ‌ها می ‌باشد که ظرفیت ‌های دوزینگ بالا و یا فشارهای بالا را تأمین می‌ کند. اغلب پمپ ‌های این مجموعه بر اساس api675 طراحی شده ‌اند و قابلیت کارکرد در شرایط انفجاری را نیز دارند. پمپ هاي نوع جابجائي مثبت: پمپ هاي نوع جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد مقدارمشخصي ازمايع راپمپاژ مي كنندومقدارمايع پمپاژ شده رابطه مستقيم با تعداد كورس هاي انجام شـده دارد.دراين نوع پمپ هااگرشيرمسيرخروجي انها بسته شودكاركردن پمـپ باعـث افـزايش فشـاربيش ازحـد خروجي ونهايتا شكسته شدن وتركيدن بدنه پمپ و لوله ها مي شود. اين نوع پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند: الف- پمپ هاي رفت وبرگشتي ب- پمپ هاي دوار پمپ هاي رفت وبرگشتي: عمليات پمپاژ دراين نوع پمپ ها با استفاده ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين قدرت مورد نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي توان افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن مهم اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به انواع پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مثل تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ لازم مي باشد. لازم به توضيح است كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener استفاده مي شودكه اصول كار ان ها با هم متفاوت است ولي همه انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ نصب مي شو ند .اصول كارانها به اين صورت است كه موقعي كه مـايع ازپمپ خارج مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود . نکات مهم راهنمای نصب دوزینگ پمپ: ۱- همواره فشار کاری پمپ باید از فشار محل تزریق به میزان حداقل %۱۰ بیشتر باشد. ۲- نصب Foot Valve در مخزن و Injection Valve در نقطه تزریق الزامی است. ۳- عمل هواگیری اولیه حتما باید در مرحله اول انجام شود. ۴- نصب در جای مناسب (از نظر ارتفاع، شاسی محکم، جلوگیری از خیس شدن، نصب با ۴ عدد پیچ و مهره) ۵- تنظیم صحیح طول ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ روشن است باید انجام شود. ۶- تنظیم تعداد ضربه (در مورد پمپ‌های کنترلی) به آرامی و با دقت انجام شود. ۷- کشیدن سوپاپ روغن فقط یک بار در اولین مرتبه نصب (در مورد دستگاه هایی که جعبه دنده دارند) ۸- شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد را باز نکنید مگر برای تعویض. ۹- نصب صحیح شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد با توجه به جهت علامت پیکان. ۱۰- توجه به جهت صحیح گردش پروانه خنک کننده الکتروموتور (در پمپ های موتوری) ۱۱- هنگام خاموش کردن پمپ برای مدت طولانی، حتماً مسیر مکش و اتصالات پمپ شستشو شود. ۱۲- برای الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز از منبع تغذیه مناسب استفاده شود. ۱۳- همواره پمپ را هنگامی که روشن است تنظیم کنید. ۱۴- از نوار تفلون برای آب بندی اتصالات پلاستیکی استفاده نکنید. برای این کار از اورینگ یا واشر مناسب استفاده نمائید. ۱۵- به دلیل حساس بودن اغلب فرآیندهای دوزینگ برای جلوگیری از اختلال در آن پیشنهاد می شود قبل از توقف پمپ لوازم یدکی آن تهیه و نگهداری شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنمای پمپ را مطالعه کنید. تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها: عملکرد صحیح سیستم پمپهای دوزینگ وابسته به انتخاب صحیح تجهیزات جانبی می باشد. در زیر به متداولترین تجهیزات جانبی این پمپ ها اشاره می شود. شیرهای ایمنی Safety Relief Valves :بیشتر سیستم های لوله کشی نیازمند شیرهای ایمنی برای محافظت از لوله ها در هنگام افزایش فشار غیر مجاز می باشد. اگرچه پمپ های دوزینگ شیر ایمنی برای محافظت از خود دارند، اما جهت محافظت لوله ها، کماکان نیاز به شیر ایمنی وجود دارد. شیرهای Back Pressure :از آنجا که پمپ های مترینگ باید دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کمتر از۵/۱ بار باشد، استفاده از این شیر توصیه می شود. این شیر باعث می شود دبی ناخواسته از پمپ به خاطر فشار کم خط رانش جریان نیابد. تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners :حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب می شود جریان خروجی به صورت پالسی باشد. این تعدیل کننده ها تا ۹۰ درصد پالس را از بین می برند. معمولاً این دستگاه تا فشار ۶۰ بار تولید می شود . ستون کالیبراسیون :اگرچه هنگامی که پمپی از کارخانه سازنده خریداری می شود، مشخصه های دبی و فشار آن قبلاً کالیبره می شود. اما هر چند وقت یکبار نیاز است پمپ در حال کار مجدداً تست و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی مورد نظر تأمین می شود صافی ها :شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها توسط نصب صافی، محافظت شود. وقتی اسید سولفوریک غلیظ پمپاژ می کنید، تله لجن Sludge trap می بایست استفاده شود تا ذرات آلوده را به دام اندازد و محلول تمیز تحویل دهد. کاربرد دوزینگ پمپ – تزریق کلر و مواد شیمیایی در سیستم های تصفیه آب به عنوان دوزینگ پمپ کلر – تزریق مواد شیمیایی در گندزدایی آب – تزریق پلی فسفات برای سختی گیری آب – تزریق اسیدها و موتد قلیایی جهت کنترل PH – تزریق کنستانتره در صنایع غذایی – تزریق اسید در نوشابه ها – تزریق اسید در اسید شویی – تزریق الکل به بنزین- مواد در صنایع چوب و کاغذ – تزریق مواد در صنعت داروسازی – سیستم های تصفیه آب و فاضلاب Water & Wastewater Treatment – در سیستم های تصفیه آب ورودی به بویلرها و دیگهای بخار و تزریق مواد جهت تنظیم PH و جلوگیری در برابر خوردگی – هیپوکلریت سدیمNaocl آب ژاول یا وایتکس جهت تجهیزات مصرفی در صنعت آب و درون خطوط لوله، گندزدایی آب – آلومینیوم سولفات Aluminium Sulfate هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلراید جهت انعقاد – آنتی اسکالانت Antiscalant جهت جلوگیری از رسوب در سیستم های RO – اسیدها و مواد قلیایی برای کنترل PH – پرمنگنات پتاسیم برای از بین بردن منگنز و آهن – پلی فسفات جهت گرفتن سختی آب – Lime Milk شیر آهک جهت کنترل PH – بیوسولفات سدیم برای از بین بردن اکسیژن محلول در آب – جوش شیرین یا سودسوز آور، کاستیک هیدروکسید سدیم Castic or NAOH جهت حذف سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH – پمپ تزریق کلر – دوزینگ پمپ صنایع غذایی: در تولیدات نوشیدنی ها ، تزریق انواع آنزیم ، تزریق اسیدها جهت تنظیم PH، تزریق مواد ضد کف Anti-Foaming جهت پر کردن بطری ها ، تزریق شربت Syrups ، تزریق کنستانتره های میوه جات و … – دوزینگ پمپ صنایع نیشکر: اسیدشویی ، در مراحل تمیز کردن (تزریق اسید) سودسوز آور یا کاستیک ، در شستشو و تمیزکاری اثرات شربت ها (تزریق کاستیک) سیستم های تصفیه آب و فاضلاب ضایع قند و شکر – دوزینگ پمپ صنایع شیمیایی و دوزینگ پمپ پتروشیمی Chemical Industry and Surface Treatment: – تزریق انواع اسیدها ، سولفوریك ، نیتریک و … جهت تنظیم PH یا پلیمریزاسیون – تزریق رنگ ها Paints & Dyes به بنزین – تزریق Anti Knock و الکل به بنزین -پمپ تزریق کلر – دوزینگ پمپ صنایع چوب و دوزینگ پمپ کاغذ Paper Production and Paper Finishing: – تزریق دی اکسید تیتانیوم در تولید کاغذهای نازک – تزریق مخلوط Kaolinic به عنوان پرکننده و فیلر کاغذ – تزریق رزین Resin جهت افزایش مقاومت کاغذ در برابر نفوذ آب – تزریق کلر جهت سفید کنندگی – تزریق رنگ – دوزینگ پمپ صنایع دارویی: جهت تزریق دوز مشخص از سیال در پروسه های مختلف – دوزینگ پمپ صنایع غذایی: جهت تزریق انواع مواد شیمیایی، حلال ها و … و همچنين در صنایع نساجی، تهویه و تبرید، صنایع الکترونیک، ورق های گالوانیزه، استخرها مناسب و توانایی کار در فشار های بالاپمپ ها از نظر ساختمان ویژگی های دوزینگ پمپ ها: ۱٫ زمانی که دبی پایین باشد. ۲٫ زمانی که فشار سیستم بالا باشد. ۳٫ زمانی که مقدار مشخصی از سیال باید پمپاژ شود. ۴٫ زمانی که پمپاژ سیال با استفاده از رایانه، میکروپروسور¬ها، DCS ، PLC و یا شیر¬های تناسبی کنترل شود. ۵٫ زمانی که نیاز به انتقال مایعات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد. ۶٫ زمانی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم. دوزینگ پمپ‌ها از مهم ترین و کاراترین پمپ‌ هایی هستند که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از انواع مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید از این رو آن را دوزینگ پمپ یا میترینگ پمپ (metering pump) می نامند. پمپاژ در این پمپ ها به صورت دستی و اتوماتیک، و با توجه به مقدار فشار سیستم قابل تنظیم می باشد. دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی و پریستالیتیک موجود هستند. کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب برای جلوگیری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، آب وارد بویلر ها و دیگ های بخار شده و پمپاژ مواد برای تنظیم PH صورت می گیرد. برای گند زدایی آب درون خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) آب ژوال یا وایتکس مورد استفاده قرار می گیرد. برای انعقاد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate)، هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید مورد استفاده قرار می گیرد. برای جلوگیری از رسوب در سیستم RO، از آنتی اسکالنت (Antiscalant) استفاده می شود. برای کنترل PH، اسید ها و قلیایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم استفاده می شود. برای گرفتن سختی آب از پلی فسفات استفاده می شود. برای از بین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم استفاده می شود. جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH، از جوش شیرین یا سود سوز آور، کاستینک هیدروکسید سدیم Castic or Naohاستفاده می شود. کاربرد دوزینگ پمپ ها در صنایع شیمیایی و پتروشیمی برای تنظیم PH یا پلیمریزاسیون، از تزریق انواع اسید ها، سولفوریک، نیتریک و مورد استفاده قرار می گیرد. برای تزریق رنگ (Dyes & Paints) به بنزین مورد استفاده قرار می گیرد. برای تزریق Anti Knock و الکل به بنزین مورد استفاده قرار می گیرد. اولین پمپ های سانتریفیوژ در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم توسط مهندسین فرانسوی و ایتالیایی ساخته شده و کاربرد عملی یافتند (۱۷۳۲). در نیمه های قرن نوزدهم عیب اصلی پمپهای رفت و برگشتی که عبارت از مقدار جریان پایین می باشد، موجب این شدکه پمپ های سانتریفیوژ با استقبال بیشتری روبرو شوند و جایگاه وسیعتری در صنعت پیدا کنند. ایران پس از روسیه، دومین کشور از نظر دارا بودن ذخایر گازی است. میزان ذخایر گازی شناخته شده ایران معادل ۱۷۶ میلیارد بشکه نفت خام است که معادل حدود ۵/۱۵ درصد کل ذخایر گاز جهان است. اکنون ایران با تولید ۱۱۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال پس از روسیه، آمریکا و کانادا چهارمین تولید کننده گاز طبیعی جهان است. گاز ثروت ملی مردم ایران است بنابراین باید حداکثر استفاده از آن صورت گیرد. برای اینکه ما بتوانیم از این ثروت ملی بخوبی استفاده ونگهداری کنیم باید از تجهیزات مناسب استفاده کنیم که یکی از این تجهیزات مخازن و پمپ های نگهداری مواد شیمیایی مانند گاز و نفت است. هدف کلی: آشنایی با انواع پمپ ها ومخازن- اجزای سازنده -طرز کار آنها و روشهای طراحی آنها. هدف های جزئی: در صنعت ،انتخاب پمپها ومخازن متناسب با نیاز-موضوع بسیار مهمی می باشد. تعریف پمپ: پمپ یا تُلُمبه وسیله‌ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابجایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می‌آورد. به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد. به عبارت دیگر پمپ دستگاهی است که انرﮊی مکانیکی را به انرﮊی هیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه آن افزایش انرﮊی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ )و یا انرﮊی جنبشی (سرعت سیال) و انتقال سیال می باشد. در پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می گردد. از پمپها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کنند. عیب یابی در پمپ ها: در شرایط ایده ال پمپ هایی را مورد استفاده قرار می دهیم که همیشه در بهترین وضعیت خود کار می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک تولید کننده پمپی دریافت نماییم که بازدهی آن به الزامات مورد نظر ما نزدیک باشد.و یا پیدا کردن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا نزدیک به ان نقطه حفظ نماید محال به نظر می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی برای بهینه سازی انتخاب پمپها دارند.یک راه این است که پمپ مطلوب را مشخص نموده و مشخصه های آن را به قدری دقیق ذکر نماییم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود دارد این کار مورد قبول واقع نمی شود.روش دیگر بیان نمودن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای اساسی می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر توان ترمز، حداقل بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب توان موتور و حداکثر سرعت موتور. عملكرد پمپهاي سانتريفوژ در حالتی که شدت کار بر روی آنها زیاد باشد مي تواند موجب اختلالاتی در تلمبه شود. جريان توربولنت مي تواند موجب ایجاد لرزش هايی باعث و خارج شدن پمپ از مدار شود که به آن اصطلاحا می گوینداوت شده. يكي از دلايل اوليه لرزشهاي پمپ كاويتاسيون می باشد. در اين حالت در اثر كاهش فشار مايع و تبخير صورت گرفته در سمت مكش پروانه توده هاي حباب توليد و به خروجي پروانه برخورد کرده. حبابها همراه با صدا – مشابه صداي ضربه به بادكنك- و ايجاد لرزش مي شود. توليد حباب در پروانه وقتي رخ مي دهد كه Npsh موجود مكش پمپ كمتر از Npsh اين امر مي تواند به علت وجود مانع در مسير مكش، وجود زانوئي در فاصله نزديك ورودي پمپ و يا شرايط غير عادي مي باشد. عواملي مانند افزايش دما و يا كاهش فشار در سمت مكش نيز مي تواند شرايط فوق را ايجاد كند. البته انتخاب پمپ براي سيستمهايي كه در دبي هاي متفاوت و سرعت متغير كار مي كنند بايستي با دقت صورت گيرد تا از پديده كاويتاسيون جلوگيري گردد. با توجه به ملاحظه مراجع مختلف لرزش پمپ ها معلوم شده است يك عامل رايج اين لرزشها پديده كاويتاسيون است و مي تواند مخرب نيز باشد. ازدیگر عواملی که می تواند باعث لرزش در پمپ ها شود می توان به هم محور نبودن تلمبه و محور اصلی آن بیان کرد زیرا در این صورت باعث ایجاد جفت نبودن با دیگر قطعات دانست به همین دلیل باعث ایجاد سرو صدا می شود.از دیگر عوامل می توان به خارج شدن شفت از مرکز خود دانست که این پدیده با چشم قابل دیدن و تشخیص نیست به همین دلیل آن را بر روی ماشین تراش که دارای اندازه گیر ساعتی می باشد نصب می کنند و اگر این کج شدگی به اندازه خیلی خیلی ناچیرز باشد به وسیله یک شخص ماهر قابل بازگشت به خط می باشد در غیر اینصورت از رده خارج می شود.یکی دیگر از اشکالات در پمپ ها می توان به خوردگی پروانه تلمبه و رینگ ها و بلبرنگ ها اشاره کرد که سائیده شدن و یا فاصله آزاد آنها زیاد شده است. عیب یابی پمپ گریزازمرکز : یک پمپ می تواند تحت عواملی چون کارکرد زیاد و یا وارد نبودن کاربری که با آن کار می کند دچار مشکلاتی از قبیل لرزش در پمپ و داغ شدن پمپ و …. باشد که می خواهم در این مبحث به شرح و رفع عیوب در آن ها به صورت مختصر بپردازم. اگر پمپ دارای لرزش باشد: فیکس نبودن قطعات با همدیگر. خم شدن محور. سائیده شدن یاتاقان ها. رسیدن به سرعت بحرانی. نیاز به روغن کاری دارد. فوندانسیون به اندازه کافی سخت نمی باشد. آب دهی پمپ کم شده است: پمپ نیاز به هواگیری دارد. مسدود بودن لوله ها. هوا وارد لوله ورودی شده است. پمپ داغ می کند: زیاد بودن سرعت پمپ. ویسکوزیته سیال بیشتر از حد مورد نظر می باشد. یک اشکال مکانیکی وجود دارد. فشار خروجی کم شده است: سرعت دوران پمپ کم می باشد. یک چیزی بین پره های پمپ گیر کرده. ایجاد کویتاسیون در داخل یک لوله. خراب بودن کاسه نمد. روتور در جهت عکس دوران می کند. قطع شدن پمپاژ: هوا وارد لوله ها شده است. وجود نشد در یکی از لوله ها. کم بودن ارتفاع. اگر پمپ آب ندهد: ابتدا پمپ را خاموش کرده. و سپس کاتالوگ پمپ را که کارخانه تهیه کرده بخوانید و اعمال مقدماتی را انجام دهید. احتمال دارد که ارتفاع آب کش خیلی زیاد باشد پس با قرار دادن یک خلا سنج در مسیر ورودی می توانیم این شرایط را کمی کنترل کنیم. یا اینکه می توانیم پمپ را کمی پایین تر نصب کرد و قطر لوله ورودی را افزایش دهیم تا فشار سیال ورودی افزایش یابد و سرعت آن کم شود. یا اینکه ممکن است جهت دوران پمپ نادرست باشد. آبدهی پمپ به اندازه کافی نمی باشد: ممکن است که هوا از طریق کاسه نمد ها و لوله ورودی وارد پمپ شده باشد. که در اینصورت باید پیچ مخصوص کاسه نمد را کمی روغن زده.احتمال دارد که سرعت خیلی کم باشد. ابتدا سرعت دور بر دقیقه محور موتور را بررسی کنید. البته امکان دارد که بار وارد بر موتور بیش از اندازه باشد که ناشی از کم بودن ولتاژ یا فشار بخار آب باشد.ارتفاع آبکشی زیاد باشد. با خلا سنج آن را بررسی کنید. البته بعضی از سیالات که پمپ آن ها را پمپاژ می کند ممکن است فرار باشند و تبخیر شده اند و حالا مقداری از محفظه را اشغال کرده اند. لوله کشی که برای پمپ انجام شده است به صورت مناسبی نبوده و حالا هوا به داخل پمپ نشد می کند. یا اینکه کاسه نمد فرسوده و خراب شده است. پمپ سرو صدا دارد: آب ورودی به پمپ به اندازه کافی نبوده است. بای این کار پمپ را کمی پایین تر آورده یا اینکه لوله ورودی را کمی بزرگتر کرده. نشد هوا به داخل لوله ورودی می تواند یکی از این عوامل باشد. احتمال وجود حباب هوا به داخل لوله ورودی باشد. ممکن است بعضی از قسمت های پمپ سائیده شده است. فشار اضافی بر پمپ وارد می شود. گردش پمپ به قدرت زیادی نیاز دارد: سرعت زیاد است. سیالی که وارد پمپ می شود دارای چگالی بیشتر است که در حد توان پمپ نمی باشد. خم بودن محور یا اینکه قطعه دوار دارای تاب می باشد. لوله کشی به درستی انجام نشده است. ممکن است کوپلینگ ها تنظیم نیستند. پمپ سیال را پمپاژ نمی کند: پمپ هواگیری نشده – پمپ یا لوله مکش به طور کامل از سیال پر نشده است – مکش پمپ بیش از حد است -بین فشار مکش و فشار بخار سیال تفاوت اندکی وجود دارد -در خط مکش، هوا وجود دارد – آب بندهای لوله بسته شده است -سرعت خیلی زیاد است -هد کل سیستم بیشتر از هد طراحی پمپ است – جسمی خارجی در پره افتاده است – عدم تقارن . اجزا پمپ: قطعات پمپ – قطعات مکانیکی پمپ در پمپ های پیستونی – دیافراگمی و هیدرولیک قطعاتی جهت به حرکت در آوردن و عملکرد پمپ طراحی شده اند که اجزا آن عبارتتد از:الکتروموتور – کوپلینگ – چرخ دنده – مارپیچ – شاتون – لنگ تنظیم – دسته ولوم کورس پمپ – هد – پیستون و دیافراگم – سوپاپ ها – پایه – پکینگ ها – شیپوری – پوسته بدنه . بدنه یا پوسته پمپ : محفظه ای است از جنس آلومینیوم – چدن – آهن – پلاستیک و استیل که اجزا پمپ، محور و سیستم مکانیزم را در بر می گیرد و مایع روان کننده مانند انواع روغن ها در آن جریان می یابد. محور پمپ: بسته به نوع موتور مورد استفاده، محور پمپ می تواند بخشی از روتور موتور بوده، و یا مستقل و به محور موتور بسته شده باشد. محور می تواند دارای یاتاقان مستقل بوده، یا توسط یاتاقانهای موتور نگه داشته شود. ویا با کوپلینگ جفت شده باشد. روش مورد استفاده به طراحی پمپ بستگی خواهد داشت. نقطه مکش: محل ورود سیال به پمپ است که معمولا در نزدیکی مرکز بدنه و روی هد پمپ قرار دارد. کاسه نمد: موجب آببندی جریان سیال در داخل پمپ می شود. کاسه نمد می تواند شامل یک واحد آببندی از نوع بافته شده قابل تعویض و قابل تنظیم یا از نوع مکانیکی باشد. نقطه رانش یا تخلیه یا دهش: نقطه ای است که پمپ سیال را به سیستم لوله کشی می راند. برای نمایش قطعات پمپ ازنوع ساده، پمپ های یک مرحله ای با یک دهانه مکش استفاده شده است. اما پمپ های گریز از مرکز نیز در طرحهای چند مرحله ای بامکش دو گانه ساخته می شوند. نوع پمپ مورد استفاده بر حسب مقدار سیال پمپ شونده و فشار لازم تعیین می گردد. دوزینگ پمپها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود. انواع مختلف پمپ ها: دوزینگ پمپ ها دارای انواع مختلف از نظر ساختمان و اساس کار میباشند. جابجایی مثبت: دوزینگ – پیستونی – دنده ای پلانجری: دیافراگمی – لجن کش – کف کش – چند طبقه مولتی استیچ – پرستالتیک گریزازمرکز: سانتریفیوژ تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ: ۱ – شیرهای اطمینان(ریلی والف) ۲ – شیرهای فشار شکن ۳ – دمپرهای پالس جریان ۴ – صافی ها دوزینگ پمپ سولنوئیدی: دوزینگ پمپ سلنوئیدی، حجم تزریقی کمتری نسبت به پمپ دوزینگ پمپ های موتوری دارد و دارای مگنت می باشد که با ورود جریان برق، مگنت دارای بار الکتریکی شده و توسط میدان مغناطیسی به وجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و با قطع جریان، شفت با یک فنر به عقب کشیده می شود این شفت به دیافراگم یا پیستون متصل بوده و به این ترتیب مکش و تزریق انجام میشود.. لیست قیمت دوزینگ پمپ: قیمت دوزینگ پمپ ها بر اساس (برند و کشور سازنده – میزان دبی تزریق بر اساس ساعت – میزان فشار کاری – متریال هدینگ پمپ – استانداردهای مربوطه و دقت انجام تزریق) مشخص و بیان میشود. راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ ها : (جهت مشاوره با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید) آیا سیال خورنده است؟ میزان دبی وفشار باید چقدر باشد؟ آیا ساینده است؟ آیا حامل ذرات جامد می باشد؟ اگر چنین می باشد اندازه و درصد آنها چیست؟ آیا مایع ویسکوز است ؟ ویسکوزیته آن چقدر است؟ فشار بخارآب چقدر است؟ آیا درمقابل درجه حرارت حساس است؟ اگر مایع سرد و آب آشامیدنی تمیز باشد شرایط انتخاب در فرایند پمپ تاثیر ندارد؟ به طور کلی تقسیم بندی زیر برای انواع پمپ های دوزینگ انجام شده است: – پمپ های سولنوئیدی – پمپ های موتوری – پمپ های پروسس پمپ های سولنوئیدی: این پمپ ها دارای مگنت می باشند. با ورود جریان برق، این مگنت دارای بار الکتریکی شده و توسط میدان مغناطیسی بوجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و با قطع و وصل شدن جریان، شفت با یک فنر به عقب رانده می شود. این شفت متصل به دیافراگم یا پیستون بوده و به این روش عملیات مکش و تزریق انجام می گردد. پمپ های موتوری: در این دسته از پمپ ها نیرو توسط یک الکتروموتور به قسمت جعبه دنده منتقل شده و توسط یک شفت متصل به دیافراگم با پیستون عمل رفت و برگشت و در نهایت دوزینگ انجام می شود. پمپ های پروسس: این مجموعه شامل دسته ‌ای از پمپ ‌ها می ‌باشد که ظرفیت ‌های دوزینگ بالا و یا فشارهای بالا را تأمین می‌ کند. اغلب پمپ ‌های این مجموعه بر اساس api675 طراحی شده ‌اند و قابلیت کارکرد در شرایط انفجاری را نیز دارند. پمپ هاي نوع جابجائي مثبت: پمپ هاي نوع جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد مقدارمشخصي ازمايع راپمپاژ مي كنندومقدارمايع پمپاژ شده رابطه مستقيم با تعداد كورس هاي انجام شـده دارد.دراين نوع پمپ هااگرشيرمسيرخروجي انها بسته شودكاركردن پمـپ باعـث افـزايش فشـاربيش ازحـد خروجي ونهايتا شكسته شدن وتركيدن بدنه پمپ و لوله ها مي شود. اين نوع پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند: الف- پمپ هاي رفت وبرگشتي ب- پمپ هاي دوار پمپ هاي رفت وبرگشتي: عمليات پمپاژ دراين نوع پمپ ها با استفاده ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين قدرت مورد نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي توان افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن مهم اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به انواع پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مثل تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ لازم مي باشد. لازم به توضيح است كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener استفاده مي شودكه اصول كار ان ها با هم متفاوت است ولي همه انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ نصب مي شو ند .اصول كارانها به اين صورت است كه موقعي كه مـايع ازپمپ خارج مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود وباعث مي شودضربات ناشي ازافزايش فشاربه هواي داخل محفظه منتقل شـودو باعـث يكنواخت شدن جريان خروجي پمپ وكاهش لرزش وارتعاشات هم چنين ازانتقال لـرزش پمـپ روي سيسـتم لوله كشي ممانعت مي شود. پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه دسته كلي زيرطبقه بندي مي شوند: ۱ -پمپ هاي پيستونيPump Piston ۲ -پمپ هاي پلانجريPump Plunger ۳ -پمپ هاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي رفت وبرگشتي پيستونيPump Piston اصول كار يك پمپ رفت و برگشتي پيستوني مبتني بر حركت رفت و برگشتي پيستون درداخل سيلندر است. اين پمپ ها متناسب با سيستم مكانيكي محرك پيستون تعداد و طرز قرار گرفتن سيلندرها سيستم سوپاپ ها و … به انواع مختلفي دسته بندي مي شوند. دراين نوع پمپ هاوقتي پيستون درحالت مكش است دراثرافزايش حجم درداخل سيلندرخلا ايجادمي شود(كاهش فشار)وباعث ورودمايع ازطريق شيرورودي به سيلندرمي شود(البته دراين حالت به علت بالابودن فشارلاين خروجي واعمال ان روي ولوخروجي شيرخروجي بسته است)ووقتي كه پيستون درجهت تراكم حركت مي كند باعث بالارفتن فشاردرسيلندرمي شود(وموجب بسته شدن ولو ورودي پمپ مي شود)ودراثربالاتررفتن فشار سيلندر شير خروجي بازمي شودوسيال داخل سيلندربه طرف لوله خروجي هدايت مي شودكه پي درپي انجام شدن اين عمل باعث پمپاژمايع مي گردد. از ويژگيهاي عمومي پمپ هاي رفت و برگشتي علاوه بر صفت جابجائي مثبت ، تناسب مستقيم مقدار جريان خروجي آنها با حجم جابجائي و سرعت خطي پيستون است . همچنين كلرنس بين پيستون وسيلندرمعمولابسياركم است تاازبرگشت مايع ازقسمت هاي اطراف پيستون درجهت عكس(نشتي داخلي) كه باعث كم شدن بازدهي پمپ مي شود ممانعت شود. البته درپمپ هاي باسايز بالاتوسط پيستون رينگ ها اين عمل انجام مي شود. براي پمپ هاي رفت و برگشتي دو محدودة كاري وجود دارد: ۱ -حداكثر فشار كاري طراحي ٢ –حداكثر دور مجاز ظرفيت اسمي اين پمپ ها عبارتست از حاصل ضرب اندازه (حجم جابجائي) در سرعت پمپ ( تعداد كورس دردقيقه) . اگرازنظرتوان ورودي كمبودي وجودنداشته نباشدودستگاه گرداننده بتواندان راتامين كند فشار توليدي مي تواند به حد خطرناكي افزايش پيداكند. مقدار حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانيكي اجزا پمپ در مقابل فشار داخلـي تعيـين مـي كنند ولي درعين حال حداكثر سرعت خطي مجاز پيستون ،كار رضايتبخش سوپاپها و حداقل زمان كافي بـراي پر شدن سيلندر از مايع وضعيت كاردهي پمپ ،را مشخص مي كند . سرعت خطي پيستون بطور غير مستقيم روي مقدار فلوي پمپ موثر است از اين رو در مواقعي كه سـرعت كاري پمپ زياد باشد (تعداددوردردقيقه) ممكن است لازم باشد مقدار جابجايي Strokeپمـپ كـم شـود كـه اينكار سبب كاهش ظرفيت (فلو ) پمپ مي شود .هر چه غلظت (لزجت) مايع پمپ شونده بيشتر باشد ، براي پر شدن سيلندر از مايع به زمان بيشتري نياز است بدون آنكه مسئله جدايي جريان و يا كانالي شـدن جريـان بوجود ايد و در نتيجه بايد دور پمپ كمتر شود . ساختمان پمپ هاي رفت وبرگشتي ازقطعات اصلي زيرتشكيل شده اند: -۱سيلندركه محل قرارگيري پيستون است. ۲ -پيستون به عنوان عامل حركت وتغييرحجم سيلندر. ۳- رينگ هاي پيستون براي اب بندي فاصله بين پيستون وجداره سيلندر -۴ولوهاي ورودي وخروجي به عنوان عامل قطع ووصل كننده جريان مايع هستند. – ۵محفظه اب بندي وپكينگ براي ممانعت ازنشت مايع داخل پمپ بطرف بيرون. -۶سيستم روغنكاري پكينگ ها(همراه بامكانيزم ان)جهت روغنكاري پكينگ ها. ۷ -كراس هد كه وظيفه ان كنترل كردن حركت هاي جانبي پيستون است . ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي ثابت ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده دور ۹-سيستم روغنكاري قسمت هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن قدرت (توان ) ورودي ، راندمان و درجه حرارت مايع مي تـوان تغيير داد. در اين پمپ ها ابتدا با افزايش هد (فشار خروجي ) راندمان با شيب تندي صعود مي كنـد و سـپس تقريبًا ثابت مي ماند . به اين ترتيب وقتي نقطه كاري در محدودة تغييـرات هـد و ظرفيـت جابجـا مـي شـود راندمان تغيير چنداني نمي كند (براي سرعتهاي مختلف ) البته بايد در نظر داشت كـه بـا تغييـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موثري تغيير خواهدكرد . از آنجائي كه توان مصرفي تقريبًا ب ا فشار توليـدي پمـپ متناسـب است گاها شرايط اضافه بارLoad Overنيز مي تواند براي اين پمپ ها بوجود آيد. با توجه به نكته فوق مقدار جريان خروجي پمپ را نبايد بابازوبسته نمودن ولوهاي تعبيه شده در خروجي ياورودي پمپ تغييـرداد زيـرا علاوه برخطرات ناشي ازافزايش فشارباعث افزايش توان ياامپرمصرفي نيزمي شود. درزيرمنحني مشخصه اين نوع پمپ هااورده شده است. براي تغيير مقدار فلوازروش هاي زيراستفاده مي شود: روش هاي كنترل فلوي پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱- بــاكم وزيــاد كــردن دورسيســتم گرداننــده كــه درعمــل بــه دليــل ثابــت بــودن دورالكتروموتورهــا كمترمورداستفاده واقع مي شود. ۲-تغييرمقدار حجم جابجائي پيستون(تغييردادن كورس پيستون) كه بااستفاده ازمكانيزم هـاي مخصوصـي كـه شامل چرخ دنده و…..است انجام مي شود. پمپ هاي نوع پلانجريPump Plunger ساختمان واصول كارپمپ هاي پلانجري با پمپ ه اي پيستوني دقيقا يكسان است وتفـاوت انهادرابعـاد پيسـتون هاوپلانجرهاست . طول پلانجرها نسبت به قطرشان بيشتراست ومعمولا براي كارهاي ظريف ودرجاهائي كـه كنترل شديدي ازنظرمقدارفلوي مايع پمپ شونده بخصوص درحجم هاي كم مورد نيازباشد .كـاربردفراواني دارند ومعمولا براي فلوهاي پايين وفشارهاي بالابكارمي روند وموارداستفاده انها براي تزريق مـواد شـيميائي وهمچنين به عنوان پمپ هاي روغنكاري قطـره اي بـراي روغنكـاري پيسـتون رينـگ هاوپكينـگ رينـگ هـاي كمپرسورها وپمپ هاي رفت وبرگشتي است .وحسن انها به قابـل انـدازه گيـري بـودن وتغييرميـزان فلـوي انهاست كه با تغييردادن كورس پلانجرعملي مي شود. در اين نوع پمپ ها با توجه به زيادبودن طول پلانجرها ونهايتـا زيـادبودن سـطح تماسـي پلانجروسـيلندرمثل پمپ هاي پيستوني نيازي به اب بندي داخلي (پيستون رينگ)ندارند. در صفحه بعد شمائي از يك عدد پمپ قطره اي نوع پلانجري رفت و ب رگشتي نشان داده شده است . حركت پلانجر به سمت بالابراي حالت تراكم توسط ميل بادامكي كه باميل لنـگ حركـت مـي كنـدانجام مـي شـودو توسط فنرپلانجر به سمت پايين حركت مي كندتاعمل مكش انجام شود . قطعات اصلي اين پمپ ها شامل: ۱ -پلانجروسيلندر. ۲ -شير يك طرفهValve Check ورودي. ۳ -شيريك طرفه خروجي ۴ -لوله ورودي وصافي. ۵ -سيستم تحريك كننده پلانجروفنربرگرداننده. ۶ -درپوش شيشه اي همراه باپيچ هواگيري واورينگ ها. ۷ -مكانيزم تغييركورس پلانجر. ۸ -Glass Sightنشان دهنده روغن. ۹ -بدنه پمپ. لازم به توضيح است كه فشارخروجي اين نوع پمپ هارافشارسيستمي كه خروجي پمپ بـه ان متصـل شـده است تعيين مي كند .وبدنـه هـاي انهـاطوري طراحـي شـده اسـت كـه قادربـه تحمـل فشـارهاي بالاتاچنـدين هزارپوندبراينچ مربع راداشته باشند. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي نوع پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي نوع ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم داخل پمپ وورودوخروج مايع مي شود. ديافراگم ها بسته به طراحـي پمـپ براسـاس فشـاردرجه حـرارت و ….. ازجـنس هـاي مختلفـي نظيرلاسـتيك فلزوياپلاستيك هاي مخصوصي ساخته مي شوند. محاسن پمپ ها ي ديافراگمي ۱ -مهمترين حسن اين پمپ هاعدم تماس بين مايع پمپ شونده باقطعات پمپ است كه عاملي حيـاتي ومهـم براي پمپاژ موادسمي وخطرناك بشمارمي ايد. ۲ -از ويژگيهاي بارز پمپ ديافراگمي آن است كه تنها ديافراگم و مجاري ورودي و خروجـي پمـپ بـا مـايع پمپ شونده در تماس است. ۳ -اين پمپ هانيازبه اب بندي ندارند ومي توان ادعا كرد كه نشتي اين گونه پمپ ها صددرصدصفراست ظرفيت اينگونه پمپ ها با قطر ديافراگم ، ميزان حركت ديافراگم (كورس حركـت) و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد زمان ( سرعت حركت) نسبت مستقيم دارد . از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدوداست وبطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ( با قطر ديافراگم ثابت )عملآ به حداكثر سرعت رفت و برگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball ساده و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) است بكاررفته است كه البته براي پمپهاي بزرگ شـيرهاي ديسكي مناسب تراست. همانگونه كه قبلآ اشاره شد بـا تنظـيم ميـزان كـورس يـا حركـت ديـافراگم كـه درپمـپ هـاي نـوع عملگـر هيدروليكي باكم وزيادكردن فشارروغن زيـر ديـافراگم انجـام مـي شـود و يـا سـرعت پمـپ (تعـدادكورس درواحدزمان) و يا هر دو مي توان ظرفيت ايـن پمـپ هـا را تغييـر داد . در صـورت لـزوم مـي تـوان از دو ديافراگم متوالي كه روي هم قرارمي گيرند استفاده كرد كه در صورت پاره شدن يكي از آنها ديگري جلوي نشتي مايع را بگيرد. انواع پمپهاي ديافراگمي عبارتند از: ۱پمپ ديافراگمي مكانيكي كه در آن ديافاگم به يك مكانيزم رفت وبرگشتي مكانيكي مثل ميل بادامك خـارج ازمركز ياحركت شيطانك كه حركت نوساني يا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه نمونه كاربردي ان پمپ هاي بنزين اتومبيل ياسيفون است. مقدمات لازم براي راه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن سطح روغن داخل محفظه روغن. ۲-گرم كردن يكنواخت پمپ درصورت لزوم. ۳-هواگيري پمپ . ۴-بازكردن مسيرهاي اب خنك كننده درصورت وجود. ۵-درسرويس قراردادن سيستم روغنكاري مركزي درصورت وجود. ۶-چك كردن جهت چرخش الكتروموتور. ۷-اطمينان ازروان چرخيدن وگيرنداشتن پمپ ۸-چك كردن كليه قسمت ها ازنظرنشتي. ۹-اطمينان كامل ازروان بودن ولوهاي ورودي خروجي ومسيركنارگذر. مراحل راه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي براي راه اندازي اين نوع پمپ ها مراحل زير بايدانجام شود: ۱–بازنمودن مسيركنارگذر. ۲-بازكردن ولو ورودي پمپ. ۲ -بازنمودن ولوخروجي درصورتي كه روي مسيرخروجي شيريك طرفه يا چك ولو نصب شده باشد ۳-بستن ولومسيرخروجي پمپ درصورتي كه شيريك طرفه نصب نشده باشدوفشارپشت پمپ بالاباشد. ۴-اماده سازي وراه اندازي سيستم گرداننده . ۵ -بستن تدريجي ولومسيركنارگذر(درصورتي كه ولوخروجي بازباشد( مراحل ازسرويس خارج كردن پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱ -بازكردن تدريجي مسيركنارگذر. ۲ -بستن تدريجي ولوخروجي. ۳-ازسرويس خارج نمودن دستگاه گرداننده چك هاي روتين پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن فشارهاي ورودي وخروجي. ۲-چك كردن ميزان امپر الكتروموتور. ۳-چك كردن نشتي هاي روغن ومايع پمپ شونده. ۴-چك كردن مقدارلرزش وسروصداي غيرعادي. ۵-چك كردن دماي ياتاقان هاو… ۶ -چك كردن سطح روغن محفظه روغن. ۷-چك كردن مقدارفلوي پمپ. معايب روتين پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-خرابي شيرهاي يك طرفه داخلي. ۲-متناسب نبودن كورس پلانجرياديافراگ ۳-زيادبودن كلرنس هاي داخلي. ۴-اشكال درمكانيزم تبديل حركت دوراني به رفت وبرگشتي راه هاي اصلاح مشكل چرخش روغن شامل: ۱ -تغيير درجه حرارت روغن ۲-تغييردادن نوع روغن ۳-تغييردادن كلرنس يا تاقان ۴ -تغييردادن فشار روغن ۵ –تغيير نوع ياتاقان انرژي فشاري:هدانرژي فشار:فشار چسیت؟ فشارعبارتست ازمقدارنيروئي كه توسط سيال برواحد سطح اعمال مي كند كه مقـداراين نيرودرتمـام جهـات يكسان است ومي توان ان رابرحسب ارتفاع ستوني ازمايع تعريف كرد. مقداران براي يك سيستم لوله كشي توسط فشارسنج ها اندازه گيري مي شود ولي براي اندازه گيـري دقيـق تر مي توان بااستفاده ازيك پيتوت تيوب كه سيال بادانسيته مناسبي دران ريختـه شـده اسـت (بيشترازدانسـيته مايع داخل لوله )بصورت زير ان را اندازه گيري كردكه ميزان اختلاف ارتفاع بين لوله ها مبـين هدفشار اسـت كه برحسب واحداندازه گيـري (ميليمتريـا……)ارتفـاع سـتون مـايع اسـت بطورمثـال ده سانتيمترسـتون جيـوه يا….است مسائلي كه باعث كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در قسمت ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و…. كـه باعـث تبخ يـر مايع در اين ناحيه مي شود و شرايط رابراي تبخيروتشكيل حباب زياد مي كند. ٢- كار كردن پمپ درشرا يط غير طراحي ( فلوي بيش از حد ) به دليل بالا رفتن دور پمپ ويا افزايش بـيش از حد قطر پروانه كه باعث افزايش فلوو زياد شدن سرعت مايع در قسـمت ورودي پمـپ ونهايتـا كـاهش فشاردرورودي آن مي شود. ٣-بالا رفتن دماي مايع پمپ كه باعث بالا رفتن فشار بخار مايع مي شـود(زودترتبخيرشـدن مـايع درورودي پمپ) و شرايط را براي كاويتاسيون بوجود مي اورد ٤-زياد شدن ارتفاع مكش پمپ ها. ٥-تغيير مايع پمپ شونده به دليل تغييرات شرايط عملياتي (پمپاژ مايعات سبك تر) وظايف اصلي ياتاقان ها شامل ۱ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي شعاعي ۲ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي محوري ۳ -كاهش اصطكاك ۴ -قراردادن محوردريك موقيت مناسب عوامل كاهشدهنده طول عمربال برينگ ها ۱-مسائل ومشكلات ناشي ازنصب ۲-عدم هم محوري ۳-باربيش ازحدروي برينگ ۴-گرماي بيش ازحد ۵-روغن نامناسب ۶-روغنكاري ناقص ۷-مناسب نبودن برينگ براي ان شرايط(طراحي غلط) ۸-كثيف بودن روغن ۹-ارتعاشات بيش ازحدمحور ۱۰-مسائل ناشي ازحمل ونقل ۱۱-جريان هاي الكتريكي مسائلي كه باعث كم شدن فلو میشود: ۱-هواگيري نشدن كامل پمپ ۲-پائين بودن سرعت گرداننده . ۳-بالا بودن بيش از حد فشار خروجي . ۴ -نشتي هاي داخلي . و…
PLUNGER PUMPS DOSING PUMP • Low investment costs • Simple design • Easy maintenance DIAPHRAGM PUMPS DOSING PUMP: A leak-proof pump is the right choice whenever product purity or sterility are imperative or when toxic liquids must be handled. Flow Technology offers a wide range of hydraulically actuated Double diaphragm pumps.The design of the pump head ensures that the diaphragm cannot be damaged under critical conditions such as a blocked pipe or closed valves upstream or downstream of the pump.The freely defl ecting diaphragm makes the pump suitable for the metering of slurrieS. What is a dosing pump and how does it work? What is a dosing pump? A dosing pump is a small, positive displacement pump. It is designed to pump a very precise flow rate of a chemical or substance into either a water, steam or gas flow. A dosing pump will deliver this precise flow rate of chemical or other product by a number of different methods but it generally involves drawing a measured amount into a chamber and then injecting this volume of chemical into the pipe or tank being dosed. Dosing pumps are used in a variety of applications from agriculture, industry, manufacturing to medicine. A dosing pump is generally quite small and is powered by either a small electric motor or air actuator. They are controlled either by an external control system or more commonly an internal pump controller that can alter the flow rate, the on/off function and also things like alarms and warnings for run dry, degassing and low product levels. How do dosing pumps work? Depending on the brand and model, a dosing pump functions in a variety of different methods. All these methods involve taking a measured amount of a chemical and then injecting that product into a pipe or similar vessel. There are a couple of major parts to a dosing pump setup: 1. The chemical tank or container. The product that is being dosed, 2. The foot valve. This is a one way valve that is attached to a suction line. It is placed into the drum of product and allows the pump to remain primed. It should have a weight on it so it remains in the bottom of the drum of product and sometimes it has a float switch attached to it so the pumps has an alarm activate if the product runs out. 3. The pump itself. This can vary in size and materials but is generally a variety of chemical resistant plastic (PVC, PE or similar), rubbers or stainless steel. It has a suction line attached to the inlet and the dosing line attached to the suction. The mechanics of the pump can vary (see below). 4. The dosing line this is generally a fairly 5. rigid PVC or PE tube or a reinforced hose. Occasionally in steam, hot water or super high pressure applications the line can be stainless steel. This can have a variety of bleed, pressure relief, air release valves included into it but generally it is just a line. The injector. At the point at which the product is injected into the product, there is an injector point. This is a one way valve so that when the dosing pump pushes an amount of product into the line it can overcome the pressure in the delivery pipe and allow the product out into the flow. Once a shot of product is released or the pump stops, the one way valve stops the liquid in the delivery line from going up the dosing line and damaging the pump. The injector also has a spout so that the product is delivered into the middle of the flow rather than the side wall. Over time certain products especially acids and oxidisers like chlorine or peroxide can corrode the walls of a pipe if released right at the edge of the stream. Releasing the product into the middle of the stream also creates a vortex which allows the product to mix properly too which is beneficial to ensure a proper reaction takes place. 6. Control system. Occasionally there is a control system installed to ensure the dosing pump is accurate and turns on and off at particular times. This can be as simple as a timer or flow switch right through to a full SCADA or similar central . انواع برندهای دوزینگ پمپ: دوزینگ پمپ OMG, دوزینگ پمپ او ام جی, دوزینگ پمپ EMEC, دوزینگ پمپ امک, دوزینگ پمپ JESCO, دوزینگ پمپ جسکو, دوزینگ پمپ PROMINENT, دوزینگ پمپ پرومیننت, دوزینگ پمپ BRAN + LUEBBE, دوزینگ پمپ برندلوب, دوزینگ پمپ SERA, دوزینگ پمپ سرا, دوزینگ پمپ ETATRON, دوزینگ پمپ اتاترون, دوزینگ پمپ MILTON ROY, دوزینگ پمپ میلتون روی, دوزینگ پمپ NEPTON, دوزینگ پمپ نپتون, دوزینگ پمپ THOMAS, توماس ,کلمات کلیدی : پمپ اتاترون, پمپ تزریق اتاترون, پمپ دوزینگ, پمپ دوزینگ چیست, پمپ های دوزینگ, خرید دوزینگ پمپ, دوزینگ پمپ, دوزینگ پمپ ALLDOS, دوزینگ پمپ ,کلمات کلیدی: BRAN+LUEBBE, دوزینگ پمپ DOSEURO, دوزینگ پمپ ETATRON, دوزینگ پمپ FWT, دوزینگ پمپ INJECTA, دوزینگ پمپ ITC, دوزینگ پمپ JESCO, دوزینگ پمپ LEWA, دوزینگ پمپ SEKO, دوزینگ پمپ آلدوز, دوزینگ پمپ اتاترون, دوزینگ پمپ اسید, دوزینگ پمپ ایتالیایی, دوزینگ پمپ ایرانی, دوزینگ پمپ اینجکتا, دوزینگ پمپ برند لوب, دوزینگ پمپ پرومیننت, دوزینگ پمپ پیستونی, دوزینگ پمپ جسکو, دوزینگ پمپ چیست, دوزینگ پمپ دوزیورو, دوزینگ پمپ دیافراگمی, دوزینگ پمپ کلر, دوزینگ پمپ لوا, دوزینگ پمپ ها, فروش دوزینگ پمپ, فروشگاه دوزینگ پمپ, قیمت دوزینگ پمپ,کاربرد دوزینگ پمپ, نمایندگی دوزینگ پمپ کلمات کلیدی : پمپ ، پمپ الدکس ، پمپ eldex ، پمپ دوزینگ ، پمپ سرنگی ، پمپ فشار بالا ، پمپ sringpump ، پمپ مالشی ، پمپ پریستالتیک ، پمپ آزمایشگاهی ،کلمات کلیدی دوزینگ پمپ: محصولات پمپ ، پمپ peristaltic ، پمپ کوچک ، پمپ دقت بالا ، پمپ flom ، پمپ langerpump ، pump ، انواع پمپ ، پمپ خلا ، پمپ و فیلتر ، پمپ hplc ، پمپ پیستونی ، پمپ حلزونی ، پمپ فلو پایین ، پمپ فشار ، لاین کشی پمپ ، پمپ مغناطیسی ، پمپ الکتریکی ، لوازم پمپ ، لوازم پمپ الدکس ، لوازم پمپ Eldex ، لوازم جانبی پمپ الدکس ، قطعات پمپ ،تعمیر پمپ ، تعمیر پمپ الدکس ، تعمیر پمپ eldex ، تعمیر پمپ دوزینگ ، تعمیر پمپ سرنگی ، کلمات کلیدی :تعمیر پمپ فشار بالا ، تعمیر تعمیر پمپ sringpump ، تعمیر پمپ مالشی ، تعمیر پمپ پریستالتیک ، تعمیر پمپ آزمایشگاهی ، تعمیر محصولات پمپ ، تعمیر پمپperistaltic ، تعمیر پمپ کوچک ،کلمات کلیدی: تعمیر پمپ دقت بالا ، تعمیر پمپ flom ، تعمیر پمپ langerpump, pump ، تعمیر انواع پمپ ، تعمیر پمپ خلا ، تعمیر پمپ و فیلتر ، تعمیر پمپ hplc ، تعمیر پمپ پیستونی ، تعمیر پمپ حلزونی ، تعمیر پمپ فلو پایین ، تعمیر پمپ فشار ، تعمیر لاین کشی پمپ ، تعمیر پمپ مغناطیسی ، تعمیر پمپ الکتریکی ، لوازم پمپ ، لوازم پمپ الدکس ، لوازم پمپ Eldex ، لوازم جانبی پمپ الدکس ، قطعات پمپ ، قطعات پمپ الدکس ، قطعات پمپ Eldex ، پمپ Chemyx،پمپ تزریقی , کلمات کلیدی: پمپ تزریق پالسیشن دمپنر, انواع دوزینگ پمپ munsch, پمپ مگنتیک درایو, پمپ مواد شیمیایی ,پمپ مغناطیسی ,پمپ اسید پمپ رفت و برگشتی, شیر اطمینان ,پمپ تزریق mlm jcvdr API675 ,پمپ کلرزن, شیر کنترل فشار ,مواد شیمیایی, شیر دیافراگمی تجهیزات کنترل فشار, بک پرشر ولو back pressure valve ASV Stubbe ,یکنواخت کننده جریان نوسان گیر, آکومولاتور ,Pulsation Dampener پمپ مگنتی, پمپ مگنت ,پمپ بدون آب بند ,پمپ با محرک مغناطیسی, پمپ آهن ربایی, پمپ سانتریفیوژ مگنتی. ویژگی های دوزینگ پمپ ها: ۱٫ زمانی که دبی پایین باشد. ۲٫ زمانی که فشار سیستم بالا باشد. ۳٫ زمانی که مقدار مشخصی از سیال باید پمپاژ شود. ۴٫ زمانی که پمپاژ سیال با استفاده از رایانه، میکروپروسور¬ها، DCS ، PLC و یا شیر¬های تناسبی کنترل شود. ۵٫ زمانی که نیاز به انتقال مایعات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد. ۶٫ زمانی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم. دوزینگ پمپ‌ها از مهم ترین و کاراترین پمپ‌ هایی هستند که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از انواع مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید از این رو آن را دوزینگ پمپ یا میترینگ پمپ (metering pump) می نامند. پمپاژ در این پمپ ها به صورت دستی و اتوماتیک، و با توجه به مقدار فشار سیستم قابل تنظیم می باشد. دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی و پریستالیتیک موجود هستند. کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب برای جلوگیری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، آب وارد بویلر ها و دیگ های بخار شده و پمپاژ مواد برای تنظیم PH صورت می گیرد. برای گند زدایی آب درون خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) آب ژوال یا وایتکس مورد استفاده قرار می گیرد. برای انعقاد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate)، هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید مورد استفاده قرار می گیرد. برای جلوگیری از رسوب در سیستم RO، از آنتی اسکالنت (Antiscalant) استفاده می شود. برای کنترل PH، اسید ها و قلیایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم استفاده می شود. برای گرفتن سختی آب از پلی فسفات استفاده می شود. برای از بین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم استفاده می شود. جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH، از جوش شیرین یا سود سوز آور، کاستینک هیدروکسید سدیم Castic or Naohاستفاده می شود. کاربرد دوزینگ پمپ ها در صنایع شیمیایی و پتروشیمی برای تنظیم PH یا پلیمریزاسیون، از تزریق انواع اسید ها، سولفوریک، نیتریک و مورد استفاده قرار می گیرد. برای تزریق رنگ (Dyes & Paints) به بنزین مورد استفاده قرار می گیرد. برای تزریق Anti Knock و الکل به بنزین مورد استفاده قرار می گیرد. کلریناتور ( دوزینگ پمپ یا پکیج تزریق مواد شیمیایی) پمپ تزریق کلر دوزینگ پمپ یا پمپ اندازه گیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ ، پمپ هایی هستند که مقدار مشخص (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) میکنند . به طبع در سیستم های دوزینگ پمپ مقدار دبی و فشار از جمله پارامتر های با اهمییت بالا هستند.و به همین جهت اکثر دوزینگ پمپ های ساخته شده دارای دبی قابل تنظیم میباشند. این دوزینگ پمپ ها در انواع و مکانیزم های مختلف از جمله دوزینگ پمپ دیافراگمی ، دوزینگ پمپ پیستونی ودوزینگ پمپ مارپیچی و دوزینگ پمپ پرستالتیک غلطکی با متریال هایی از قبیل :ST316,PE,PTFE,PVDF و … جهت پمپاژ سیالات مختلف از جمله اسیدی،قلیایی دیگر مواد شیمیایی تولید میشوند. نیروی محرکه ی این دوزینگ پمپ ها عموماً به صورت برقی الکتروموتور ،سلونوئید یا مغناطیسی ،پنوماتیک و هیدرولیک میباشد. لازم به ذکر است که در پمپ های سانتریفیوژ معمولی با تغییر فشار ، انرژی برق و عوامل دیگر میزان دبی نیز تغییر میکند و جهت استفاده به عنوان دوزینگ پمپ مناسب نمی‌باشند. دبی و فشار در دوزینگ پمپ : به طور کلی دوزینگ پمپ های مورد استفاده در صنعت دارای دبی پایینی هستند.هرچند در موارد خاص سازندگان دوزینگ پمپ بنابر سفارش دوزینگ پمپ هایی با ظرفیت بالا تولید می کنند. به طور معمول دوز این دوزینگ پمپ ها بین ۱ لیتر بردقیقه تا ۱۰۰۰ لیتر بر دقیقه و فشار کاری دوزینگ پمپ ها ۱ تا ۲۰۰۰ bar متغیر میباشد. کاربرد های دوزینگ پمپ : سیستم های تصفیه آب و فاضلاب . صنایع دارو سازی . استخر ها و . . . کلریناتور ( دوزینگ پمپ یا پکیج تزریق مواد شیمیایی) پمپ تزریق کلر به پکیج های تزریق کلردر سیستم کلریناتور گفته می شود که در ابعاد و ظرفیت های مختلف و به صورت دستی یا هر مشخصه طراحی و اجرا می شود جزء اصلی سیستم کلریناتور یک دستگاه دوزینگ پمپ مترینگ پمپ یا پمپ اندازه گیر می باشد . لازم به ذکر است که این پکیج دوزینگ پمپ صرفاً جهت تزریق کلر نبوده و جهت تزریق دیگر مواد شیمیایی مایع هم قابل استفاده میباشد و به دلیل اینکه این پکیج ها در موارد تزریق کلر کاربردبیشتری دارند به زبان عامیانه به کلیریناتور که همان دوزینگ پمپ است معروف شده است. جنس های دوزینگ پمپ : قسمتی از دوزینگ پمپ که با ماده شیمیایی در تماس است را به اصطلاح تر یا Wet می نامیم. قسمت تر پمپ معمولا با مواد ضد خوردگی ساخته می شود. جنس های رایج هد پمپ به شرح زیر است: پلی پروپیلن PolyPropylene این ماده مقرون بصرفه است و برای اکثر مواد با خورندگی کم استفاده می شود. پی وی سی PVC این ماده در مقایسه با پلی پروپیلن تقریبا مشابه است اما با توجه به داشتن کلر در ساختار آن، با کلر سازگار است و برای سیال هایی که درصد بالایی کلر دارند مناسب تر است . پی وی دی اف PVDF این ماده تقریبا با تمام مواد شیمیایی سازگاری خوبی دارد و همچنین تحمل فشار بیشتری نسبت به دو جنس قبل دارد. فولاد ضد زنگ Stainless Steel این ماده که مقاوم به ضربه است و انتخاب آن باعث جلوگیری از آسیب دیدن هد پمپ در اثر خطاهای انسانی می شود. همچنین با بسیاری از مواد سازگاری بیشتری دارد.
ساختار دوزینگ پمپ ها
ساختار پمپ های دوزینگ: محرکه عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور ثابت می باشد. در بعضی موارد ممکن است الکتروموتورهاي دور متغیرویا اینورتر دار نیز مورد استفاده قرار گیرد. مکانیزم حرکت مکانیزم حرکت بگونه اي است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. پمپ هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنها درون روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد. تنظیم دبی (خروجی تزریق) دبی پمپ با تغییر طول موثر کورس و یا تغییر سرعت کورس تنظیم می گردد. بیشتر دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزي شبیه آن براي تنظیم دبی استفاده می کنند در این حالت عملگر با سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک ازصفر تا صد در صد تنظیم می کند. گذرگاه سیال طراحی گذرگاه سیال و متریال آن با توجه به سرویس کاري پمپ و خصوصیات سیال مشخص می شود. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگری که در سیستم طراحی شده است. محدوده دبی و فشار ماکزیمم دبی هر پمپ با توجه به نسبت گیربکس، قطر پیستون و دور الکتروموتور تعیین می شود. معمولاً در محدوده دقیق ۱ لیتر بر ساعت شروع می شود وتا ۱۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه می یابد.فشار کاری با توجه به نیاز کار از۱ بار تا۲۰۰۰ بار متغیر است. تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ: انتخاب صحیح تجهیزات جانبی نقش مهمی در عملکرد مناسب پمپ‌های دوزینگ دارد. شیرهای اطمینان برای محافظت از سیستم هنگام افزایش فشار بیش از حد مجاز. شیرهای Back Pressure زمانی که اختلاف فشار رانش و مکش کمتر از ۵/۱ بار باشد، استفاده می‌شود. دمپرهای پالس جریان Pulsation Dampeners پمپ‌های مترینگ از نوع جابجایی مثبت هستند و حرکت رفت و برگشتی سبب ایجاد جریان خروجی به صورت پالسی می‌شود. دمپرها یا تعدیل کننده ها پالس‌ها را از بین برده و جریان خروجی را به حالت خطی و ثابت نزدیک می‌کنند. صافی ها صافی‌ها در ورودی پمپ قرار می‌گیرند و از ورود ذرات و اجسام ریز به پمپ وسوپاپ ها جلوگیری می کند. دوزینگ پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها است پمپهای تزریق سطح وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت آغاز می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، این سطح گستردگی در رابطه با فشار، از یک بار فشار تا ۱۰۰۰ بار فشار ادامه می یابد. بر اساس کاتالوگ شرکتها، پمپ های تزریق تا دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد را تحمل می کنند. دوزینگ پمپ و صنایع شیمیایی: دوزینگ پمپ ها از مهم ترین و کاراترین پمپ‌ ها در صنعت هستند که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از انواع مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید. انواع دوزینگ پمپ ها : دوزینگ پمپ ها توانایی انتقال سیال وغیر سیال را دارند دوزینگ پمپ پودر و گرانول دوزینگ پمپ انواع مایعات و مواد شیمیایی موارد استفاده از پمپ های دوزینگ هنگامی که دبی سیستم کمی پایین باشد هنگامی که فشار سیستم کمی بالا باشد هنگامی که مقدار دقیقی از سیال باید پمپاژ شود هنگامی که پمپاژ سیال با استفاده از رایانه، میکروپروسورها، کنترل کنند DCS ،PLC و یا شیرهای تناسبی کنترل شود هنگامی که نیاز به انتقال سیالات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد هنگامی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم ساختمان دوزینگ پمپ ها: قطعات تشکیل دهنده دوزینگ پمپ ها با توجه به مدل پیستونی، دیافراگمی یا پریستالیتیک متفاوت است مهم ترین اجزای دوزینگ پمپ های پیستونی میل لنگ – سیلندر – پیستون – آب بند – شیر ورودی – شیر خروجی مهم ترین اجزای دوزینگ پمپ های دیافراگمی محفظه – دیافراگم – پلانجر – میل لنگ یا هوای فشرده یا بخار فشرده – شیر¬های ورودی – شیر¬های خروجی مهمترین اجزای مدل پریستالیتیک غلتک – روتور – لوله انعطاف پذیر کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب: جهت جلوگیری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، بویلر ها و دیگ های بخار و پمپاژسیال جهت تنظیم PH 1 – موارد مصرف گوناگونی دارد جهت گند زدایی آب درون خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) 2 – آب ژوال یا وایتکس موارد مصرف زیادی دارد جهت انعقاد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate) هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید مورد مصرف قرار می گیرد مورد استفاده قرار می گیرد (Antiscalant) سیستم RO3 – از آنتی اسکالنت جهت جلوگیری از رسوب در اسید ها و قلیایی ها مورد استفاده قرار می گیرد PH جهت کنترل جهت ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم مورد مصرف دارد جهت گرفتن سختی آب از پلی فسفات موارد استفاده دارد جهت از بین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم مورداستفاده قرار می گیرد جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH از جوش شیرین یا سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید استفاده می شود. نکات مهم راهنمای نصب دوزینگ پمپ: ۱- همواره فشار کاری پمپ باید از فشار محل تزریق به میزان حداقل %۱۰ بیشتر باشد. ۲- نصب Foot Valve در مخزن و Injection Valve در نقطه تزریق الزامی است. ۳- عمل هواگیری اولیه حتما باید در مرحله اول انجام شود. ۴- نصب در جای مناسب (از نظر ارتفاع، شاسی محکم، جلوگیری از خیس شدن، نصب با ۴ عدد پیچ و مهره) ۵- تنظیم صحیح طول ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ روشن است باید انجام شود. ۶- تنظیم تعداد ضربه (در مورد پمپ‌های کنترلی) به آرامی و با دقت انجام شود. ۷- کشیدن سوپاپ روغن فقط یک بار در اولین مرتبه نصب (در مورد دستگاه هایی که جعبه دنده دارند) ۸- شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد را باز نکنید مگر برای تعویض. ۹- نصب صحیح شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد با توجه به جهت علامت پیکان. ۱۰- توجه به جهت صحیح گردش پروانه خنک کننده الکتروموتور (در پمپ های موتوری) ۱۱- هنگام خاموش کردن پمپ برای مدت طولانی، حتماً مسیر مکش و اتصالات پمپ شستشو شود. ۱۲- برای الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز از منبع تغذیه مناسب استفاده شود. ۱۳- همواره پمپ را هنگامی که روشن است تنظیم کنید. ۱۴- از نوار تفلون برای آب بندی اتصالات پلاستیکی استفاده نکنید. برای این کار از اورینگ یا واشر مناسب استفاده نمائید. ۱۵- به دلیل حساس بودن اغلب فرآیندهای دوزینگ برای جلوگیری از اختلال در آن پیشنهاد می شود قبل از توقف پمپ لوازم یدکی آن تهیه و نگهداری شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنمای پمپ را مطالعه کنید. تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها: عملکرد صحیح سیستم پمپهای دوزینگ وابسته به انتخاب صحیح تجهیزات جانبی می باشد. در زیر به متداولترین تجهیزات جانبی این پمپ ها اشاره می شود. شیرهای ایمنی Safety Relief Valves :بیشتر سیستم های لوله کشی نیازمند شیرهای ایمنی برای محافظت از لوله ها در هنگام افزایش فشار غیر مجاز می باشد. اگرچه پمپ های دوزینگ شیر ایمنی برای محافظت از خود دارند، اما جهت محافظت لوله ها، کماکان نیاز به شیر ایمنی وجود دارد. شیرهای Back Pressure :از آنجا که پمپ های مترینگ باید دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کمتر از۵/۱ بار باشد، استفاده از این شیر توصیه می شود. این شیر باعث می شود دبی ناخواسته از پمپ به خاطر فشار کم خط رانش جریان نیابد. تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners :حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب می شود جریان خروجی به صورت پالسی باشد. این تعدیل کننده ها تا ۹۰ درصد پالس را از بین می برند. معمولاً این دستگاه تا فشار ۶۰ بار تولید می شود . ستون کالیبراسیون :اگرچه هنگامی که پمپی از کارخانه سازنده خریداری می شود، مشخصه های دبی و فشار آن قبلاً کالیبره می شود. اما هر چند وقت یکبار نیاز است پمپ در حال کار مجدداً تست و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی مورد نظر تأمین می شود صافی ها :شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها توسط نصب صافی، محافظت شود. وقتی اسید سولفوریک غلیظ پمپاژ می کنید، تله لجن Sludge trap می بایست استفاده شود تا ذرات آلوده را به دام اندازد و محلول تمیز تحویل دهد.

 

نکات مهم راهنمای نصب دوزینگ پمپ:

۱- همواره فشار کاری پمپ باید از فشار محل تزریق به میزان حداقل %۱۰ بیشتر باشد.
۲- نصب Foot Valve در مخزن و Injection Valve در نقطه تزریق الزامی است.
۳- عمل هواگیری اولیه حتما باید در مرحله اول انجام شود.
۴- نصب در جای مناسب (از نظر ارتفاع، شاسی محکم، جلوگیری از خیس شدن، نصب با ۴ عدد پیچ و مهره)
۵- تنظیم صحیح طول ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ روشن است باید انجام شود.
۶- تنظیم تعداد ضربه (در مورد پمپ‌های کنترلی) به آرامی و با دقت انجام شود.
۷- کشیدن سوپاپ روغن فقط یک بار در اولین مرتبه نصب (در مورد دستگاه هایی که جعبه دنده دارند)
۸- شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد  را باز نکنید مگر برای تعویض.
۹- نصب صحیح شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد با توجه به جهت علامت پیکان.
۱۰- توجه به جهت صحیح گردش پروانه خنک کننده الکتروموتور (در پمپ های موتوری)
۱۱- هنگام خاموش کردن پمپ برای مدت طولانی، حتماً مسیر مکش و اتصالات پمپ شستشو شود.
۱۲- برای الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز از منبع تغذیه مناسب استفاده شود.
۱۳- همواره پمپ را هنگامی که روشن است تنظیم کنید.
۱۴- از نوار تفلون برای آب بندی اتصالات پلاستیکی استفاده نکنید. برای این کار از اورینگ یا واشر مناسب استفاده نمائید.
۱۵- به دلیل حساس بودن اغلب فرآیندهای دوزینگ برای جلوگیری از اختلال در آن پیشنهاد می شود قبل از توقف پمپ لوازم یدکی آن تهیه و نگهداری شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنمای پمپ را مطالعه  کنید.

تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها:

عملکرد صحیح سیستم پمپهای دوزینگ وابسته به انتخاب صحیح تجهیزات جانبی می باشد. در زیر به متداولترین تجهیزات جانبی این پمپ ها اشاره می شود.

 شیرهای ایمنی Safety Relief Valves :بیشتر سیستم های لوله کشی نیازمند شیرهای ایمنی برای محافظت از لوله ها در هنگام افزایش فشار غیر مجاز می باشد. اگرچه پمپ های دوزینگ شیر ایمنی برای محافظت از خود دارند، اما جهت محافظت لوله ها، کماکان نیاز به شیر ایمنی وجود دارد.

 شیرهای Back Pressure :از آنجا که پمپ های مترینگ باید دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کمتر از۵/۱ بار باشد، استفاده از این شیر توصیه می شود. این شیر باعث می شود دبی ناخواسته از پمپ به خاطر فشار کم خط رانش جریان نیابد.

 تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners :حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب می شود جریان خروجی به صورت پالسی باشد. این تعدیل کننده ها تا ۹۰ درصد پالس را از بین می برند. معمولاً این دستگاه تا فشار ۶۰ بار تولید می شود .

 ستون کالیبراسیون :اگرچه هنگامی که پمپی از کارخانه سازنده خریداری می شود، مشخصه های دبی و فشار آن قبلاً کالیبره می شود. اما هر چند وقت یکبار نیاز است پمپ در حال کار مجدداً تست و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی مورد نظر تأمین می شود.

صافی ها :شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها توسط نصب صافی، محافظت شود. وقتی اسید سولفوریک غلیظ پمپاژ می کنید، تله لجن Sludge trap می بایست استفاده شود تا ذرات آلوده را به دام اندازد و محلول تمیز تحویل دهد.

برند ها و شرکت های سازنده  دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها

 • دوزینگ پمپ جسکو (دوزینگ پمپJESCO )
 • دوزینگ پمپ گرندفوس (دوزینگ پمپ GRUNDFOS)
 • دوزینگ پمپ آلدوز (دوزینگ پمپ ALLDOS)
 • دوزینگ پمپ لوا (دوزینگ پمپ LEWA)
 • دوزینگ پمپ اتاترون (دوزینگ پمپ ETATRON)
 • دوزینگ پمپ برند لوب (دوزینگ پمپ BRAN+LUEBBE)
 • دوزینگ پمپ دوزیورو (دوزینگ پمپ DOSEURO)
 • دوزینگ پمپ اینجکتا (دوزینگ پمپ INJECTA)
 • دوزینگ پمپ آی تی سی (دوزینگ پمپ ITC)

دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستون دیافراگم (هیدرولیک)  با متریال مختلف نظیر

PTFE , PP, PVC, PVDF, PE, S.S316L)) مناسب جهت انواع مواد شیمیایی مانند اسیدها، بازها، مواد ویسکوز و اسلاری ها تولید میشوند.

مترینگ پمپ (دوزینگ پمپ)

دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ ها قادرند مقدار دقیقی از یک مواد را پمپاژ (تزریق) کنند . لذا به آنها پمپ های تزریق نیز گفته می شود.لازم به ذکر است که دبی این پمپ ها قابل تنظیم بوده و با توجه به میزان مورد نیاز ، عمل تزریق را انجام می دهند.

 

کاربرد دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها

 

 • صنایع نفت گاز و پتروشیمی
 • صنایع غذایی
 • صنایع دارویی
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع چوب رنگ و کاغذ
 • صنایع نیشکر
 • صنایع فولاد
 • صنایع سیمان
 • صنایع کشاورزی
 • وسایر صنایع صنعتی

 

( دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ چیست ؟ فروش دوزینگ پمپ – لیست قیمت دوزینگ پمپ)

دوزینگ پمپها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود. دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستون دیافراگم با متریال های مختلف نظیر (PP,PVC, PVDF,PE,S.S316L) مناسب جهت انواع اسیدها، بازها و مواد شیمیایی، مواد ویسکوزیته وغیره تولید ومورد استفاده قرارمی گردند. 

ساختار پمپ های دوزینگ:

محرکه عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور ثابت می باشد. در بعضی موارد ممکن است الکتروموتورهاي دور متغیرویا اینورتر دار نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مکانیزم حرکت مکانیزم حرکت بگونه اي است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. پمپ هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنها درون روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد.

تنظیم دبی (خروجی تزریق) دبی پمپ با تغییر طول موثر کورس و یا تغییر سرعت کورس تنظیم می گردد. بیشتر دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزي شبیه آن براي تنظیم دبی استفاده می کنند  در این حالت عملگر با سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک ازصفر تا صد در صد تنظیم می کند.

گذرگاه سیال طراحی گذرگاه سیال و متریال آن با توجه به سرویس کاري پمپ و خصوصیات سیال مشخص می شود. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگری که در سیستم طراحی شده است.

محدوده دبی و فشار ماکزیمم دبی هر پمپ با توجه به نسبت گیربکس، قطر پیستون و دور الکتروموتور تعیین می شود. معمولاً در محدوده دقیق ۱ لیتر بر ساعت شروع می شود وتا ۱۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه می یابد.فشار کاری با توجه به نیاز کار از۱ بار تا۲۰۰۰ بار متغیر است.

تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ: انتخاب صحیح تجهیزات جانبی نقش مهمی در عملکرد مناسب پمپ‌های دوزینگ دارد.

شیرهای اطمینان
برای محافظت از سیستم هنگام افزایش فشار بیش از حد مجاز.
شیرهای Back Pressure
زمانی که اختلاف فشار رانش و مکش کمتر از ۵/۱ بار باشد، استفاده می‌شود.
دمپرهای پالس جریان Pulsation Dampeners
پمپ‌های مترینگ از نوع جابجایی مثبت هستند و حرکت رفت و برگشتی سبب ایجاد جریان خروجی به صورت پالسی می‌شود. دمپرها یا تعدیل کننده ها پالس‌ها را از بین برده و جریان خروجی را به حالت خطی و ثابت نزدیک می‌کنند.
صافی ها
صافی‌ها در ورودی پمپ قرار می‌گیرند و از ورود ذرات و اجسام ریز به پمپ وسوپاپ ها جلوگیری می کند.

استاندارد طراحی دوزینگ پمپ ها:

استاندارد API-675  بیان کننده حداقل نکات فنی مورد نیاز جهت ساخت پمپ های دوزینگ یا جابجایی مثبت میباشد.

استاندارد API-675  برای پمپ های تزریق مورد استفاده درصنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد وکاملترین استاندارد در طراحی دوزینگ ها است.

دوزینگ پمپ چیست؟ مترینگ پمپ چیست؟ پمپ تزریق چیست؟ قیمت دوزینگ پمپ – متریال دوزینگ پمپ – انواع دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ ایرانی –  یا پمپ اندازه‌ گیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپ‌هایی هستند که مقدار مشخص (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می‌کنند.

به طبع در سیستم‌های دوزینگ پمپ مقدار دبی و فشار از جمله پارامترهای با اهمییت بالا هستند؛ و به همین جهت همه دوزینگ پمپهای ساخته شده دارای دبی قابل تنظیم می‌باشند

یکی از شاخص‌هایی که دوزینگ پمپ را از پمپ‌های مشابه آن مجزا می‌کند قابلیت تغییر کورس رفت و برگشتی است. در همه دوزینگ پمپ‌ها می‌توان با تغییر کورس، نسبت دبی را تغییر داد هرچند در اکثر دوزینگ پمپ‌ها از تغییر فرکانس تزریق هم برای کنترل دبی استفاده می‌شود.

این دوزینگ پمپها در انواع و مکانیزم‌های مختلف از جمله دوزینگ پمپ دیافراگمی، دوزینگ پمپ پیستونی ودوزینگ پمپ مارپیچی و دوزینگ پمپ پرستالتیک غلطکی با متریال‌هایی از قبیل ST316,PE,PTFE,PVDF و … جهت پمپاژ سیالات مختلف از جمله اسیدی، قلیایی دیگر مواد شیمیایی تولید می‌شوند.

نیروی محرکه این دوزینگ پمپها عموماً به صورت برقی الکتروموتور، سلونوئید یا مغناطیسی، پنوماتیک و هیدرولیک می‌باشد.

Metering Pump Manufacturers List

Other common names for metering pumps include dispensing pumps, controlled-volume pumps, and proportioning pumps.

Users rely on these pumps in many industries because they produce extraordinarily accurate and repeatable results. They also love them because they send out a liquid cyclically on a consistent basis.Metering pumps are used for applications related to commercial vending, food and beverage processing, healthcare, irrigation, laboratory research, chemical engineering and processing, metalworking, milling, pharmaceuticals, plastic fabrication, petroleum and gas, water treatment, and more.Metering Pumps – Primary Fluid Systems Inc.

History Humans have been using pumps since at least the dominant years of Rome. The Romans, along with the ancient Indians, Persians, and Egyptians, used pumps in water wheels. They used water wheels to convert water power into energy.Another ancient people that most likely used pumps were the ancient Assyrians. It is likely that they used water screw pumps to irrigate the Hanging Gardens of Babylon. Many historians believe that Archimedes, the Greek polymath, came up with the design for his screw, the Archimedes screw, after visiting there.

During the Dark Ages, technology like this fell into disuse. It wasn’t until the Middle Ages that people began to take a renewed interest in pumps and what they could do. During the Middle Ages, the main thing that made scientists develop pump technology was the mining industry. As it grew in prominence, scientists and engineers looked for ways to make the process more efficient and profitable. That’s when they came up with the piston pump, also known as the suction pump, which works using atmospheric pressure. With early piston pumps, miners were able to force water from inaccessible areas into pump cylinders, then release it elsewhere out of outlet valves, so that they could mine those areas.

During this time, they developed a number of other pumps. One of the best sources on pumps from the 1500s comes from De Re Metallica, a 1556 work by Georgius Agricola.

During the Industrial Revolution, inventors and innovators developed new fluid pumps at a breathtaking pace. They did so in response to the demand put out by new mechanisms such as steam engines. Mainly during this time, manufacturers used pumps to control canal locks and various forms of water flow, though they did not control water flow directly.

In 1936, with the assistance of his father, an American named Robert Sheen invented the metering pump. He sketched and built his earliest pumps in his father’s basement. Sheen and his father, Milton Roy Sheen, worked together at what would later be called GE Water. Together, after selling some of their own products, they ventured out together and founded a company. They called it Milton Roy Pumps. The first metering pumps sold by the Sheens permitted flow rate adjustment but were given to inaccuracies because they permitted leaks. By dividing the pump body into two chambers with a diaphragm, later manufacturers were able to fix this problem. Later manufacturers also improved on the early metering pump by introducing pump materials like PTFE lining, that would not corrode. Early metering pumps used corrosive materials that dirtied the fluid they moved and weakened them.

Gorman-Rupp, a company based out of Ohio, began selling the first bellows type metering pump in the 1970s. Around this time, other manufacturers began producing the earliest diaphragm metering pumps featuring solenoid valves. By adding solenoid valves, engineers made it possible to operate metering pumps using electronics. While these pumps were easier to run, easier to keep healthy, and less costly, they could also operate at high speeds. Sometime later, engineers remedied this issue by implementing CNC dosing control.Metering pumps that operators use today offer the benefits that come along with advanced technology, like precision, control, and accuracy.

Design Metering pumps must meet a variety of unique and highly specialized needs, so manufacturers make them available in many sizes, materials, and configurations.

When designing a metering pump, manufacturers must decide on details like the type of liquid in use (fluid composition), maximum discharge pressure rating, flow rates, temperature ratings, motor capacity, and pump apparatus.

They must also decide on whether to build a pump structure that creates and works with variable displacement constant speeds or creates and works with fixed displacement variable speeds. This decision is directly impacted by other details like a pump’s individual motor capacity, stroke length and/or the degree to which the piston, membrane, or bellows can be extended.

Liquid Type It is important to understand the type of liquid that will flow through a pump for a few different reasons. First of all, most liquids are easy to compress, but if the liquid in use is a type that habitually produces gas bubbles, it will be much harder to compress. Paired with the wrong pump, such liquid may not get dispelled properly or at all. In addition, the type of liquid may affect the material construction of the pump.

Body Material Generally, metering pumps are made with durable metals, like stainless steel, or durable plastics, like PTFE. Some more than others, however, must have special qualities. For example, chemical metering pumps must be built with materials that exhibit the quality of extreme corrosion resistance.

Features No matter the details, all metering pumps are composed of a few important parts, including a pump head, a pump body, a variety of valves, a pumping mechanism, and a motor or engine.

The pump head is a cylindrical cavity, in which fluids reside before they are pumped. So that fluids can flow in and out of it, the pump head has both an inlet and an outlet. Connected to the inlet and outlet are check valves. Attached to the intake check valves are tubes or hoses, which connect it to a fluid reservoir.

The pump’s main body holds the process flow to which the fluid will be introduced. Tubes or hoses connect the outlet, or exhaust, valve on the other end to the main body of the pump. Note that each valve can only flow in one direction.

The pumping mechanism is found inside the pump head and will enact the motion that draws in and expels the fluid. This mechanism may be a piston, diaphragm, or bellows. Depending on a pump’s particular design, attached to this mechanism is either a manual pedal or a motor.The motor, which drives the pump head as a whole, is usually electric.

How They Work All pump types operate a little differently than one another, but most still mirror the basic operation of piston pumps. This two-part process begins with the suction, or intake stroke, which is when the piston first leaves the correspondingly shaped chamber in the pump head. When the piston is withdrawn, or, alternatively, when the bellows are extended, a vacuum is created which opens the inlet valve and pulls the fluid into the pump head. When the suction stops, the inlet closes.After this, an operator or motor extends the membrane piston, or, alternatively, compresses the bellows in towards the fluids. Both actions put pressure on the fluid, in order to compress and pressurize it as much as possible. This pressure forces the outlet valve open, where, due to displacement, the fluid is expelled.Users generally measure the rate at which a pump expels fluid as gallons per watt-hour, or GPH. GPH is also a reflection of a system’s efficiency.

Types Variable displacement constant speed pumps are metering pumps that control the amount of liquid being pumped at a time (flow rate) by changing the stroke, or displacement. They can have constant flow rates no matter the engine speed. These metering pumps can produce metered fluid on a continuous basis. Examples of machines that rely on variable displacement constant speed pumps including drink dispenser systems and dialysis machines.Fixed displacement variable speed pumps adjust flow rate based on motor speed, not stroke. They are simpler than variable displacement speed pumps and cannot transfer as much fluid as them. However, they provide consistent fluid flow rates during each rotation. Most often, people purchase fixed displacement variable speed pumps for use in commercial or industrial settings.

Positive displacement pumps move fluids from high pressure locations to low pressure locations.

Piston pumps use pistons, which are reciprocating, plunger-like cylinders. To pump fluid, they move in and out of a correspondingly shaped chamber in the pump head. The inlet and outlet valves are both connected to this chamber, called the piston chamber.

Diaphragm metering pumps use a flexible membrane made of Teflon, rubber, or thermoplastic, valves on either side, and, most likely, hydraulic power, to pump liquids. These valves may be any shut-off type that suits the job, such as butterfly valves, check valves, or flap valves. Liquid will not pass through diaphragm pump valves, meaning the liquid inside is sealed off from the outside world. For this reason, customers often choose diaphragm pumps to keep valves from leaking, especially those carrying sensitive, dangerous, toxic, or noxious fluids.

Bellows pumps work much like piston pumps, except that, in order to generate positive displacement, they use an accordion-style pleated body. Bellows pumps are clean and reliable.

Peristaltic pumps are a lesser known type of pump. Peristaltic pumps use motor-driven rollers to compress and move liquid inside flexible rubber tubing. They work in the same way that a human’s gastrointestinal tract works to move fluids through itself; they contract and relax.

Pneumatic metering pumps adjust flow rates using pneumatic actuator process signals.

Electronic metering pumps use electrical currents to give power to the actuators that stimulate pumping action. To adjust flow rate, they use electronic actuator signals. Because they are electronic, operators can control them with automated equipment and computer programming.

Micrometer adjustment screw pumps adjust flow rates using micrometer adjustment screws.

Chemical metering pumps are metering pumps designed specifically to move chemicals such as bases, slurries, corrosives, acids, and viscous fluids. Chemical metering pumps may also be called chemical dosing devices.

Fluid transfer pumps, also known as liquid pumps, are any metering pumps that move fluids. This group includes pumps regardless of their power source or flow rate adjustment mechanism. One of the most common types of fluid transfer pump is the water pump.

Dispensing pumps are metering pumps that dispense a predetermined amount of gas or liquid.

Centrifugal pumps move fluid without pulsation or squeezing with the help of a revolving disc.

Drum pumps are metering pumps designed specifically to pull fluids out of cylindrical containers like drums, tanks, and barrels.

Gear pumps move fluid by trapping it in between the teeth of rotating gears. Usually, they use two or three gears at once, and they are magnetically powered. Gear pumps work with applications requiring high pressure.

Small metering pumps are miniature pumps; they may be small in size, lightweight, and/or transporters of a particularly low flow. Small metering pumps can transmit fluid with the exact same amount of accuracy and precision of larger metering pumps.

Advantages Metering pumps offer their users many advantages. First, they dispense fluid with high levels of accuracy and control. Second, they can work with harsh or hazardous fluids. Third, they are versatile; they can work with both high-pressure systems and low-pressure systems. Also, users can control them in many different ways, depending on their design.

Accessories Examples of common metering pump accessories include foot valves, pressure control valves, injection valves, inline pressure relief valves, calibration cylinders, and pulsation dampeners.

Standards Metering pumps are beholden to a variety of different standard requirements, depending on the industry and location in which they are used. The American military, for example, requires that metering pumps meet Mil-Spec standards. Likewise, metering pumps used in food and beverage or healthcare in the United States must meet FDA standards.

On top of industry and location specific standards, you may want to make sure your metering pumps meet the standard guidelines of one or more organizations in the US or EU, such as ATEX, NEMA, and/or ANSI.

Things to Consider Metering pumps are incredibly useful but can be intimidating to shop for without professional assistance. For the best results, you need to consult with a high-quality metering pump manufacturer. Of course, finding a high-quality metering pump manufacturer can also be intimidating. To help find the right supplier for you, we’ve put together a list of some of those metering pump manufacturers we trust most. You can find their information by scrolling towards the middle of this page.From among them, find the right manufacturer for you by determining which one offers the services that most closely align with your needs, the best budget for you, the right delivery options (including delivery date), and the overall best customer service attitude. Good luck!

Many metering pumps are piston-driven. Piston pumps are positive displacement pumps which can be designed to pump at practically constant flow rates (averaged over time) against a wide range of discharge pressure, including high discharge pressures of thousands of psi.

Piston-driven metering pumps commonly work as follows: There is a piston (sometimes called plunger), typically cylindrical, which can go in and out of a correspondingly shaped chamber in the pump head. The inlet and outlet lines are joined to the piston chamber. There are two check valves, often ball check valves, attached to the pump head, one at the inlet line and the other at the outlet line. The inlet valve allows flow from the inlet line to the piston chamber, but not in the reverse direction. The outlet valve allows flow from the chamber to the outlet line, but not in reverse. The motor repeatedly moves the piston into and out of the piston chamber, causing the volume of the chamber to repeatedly become smaller and larger. When the piston moves out, a vacuum is created. Low pressure in the chamber causes liquid to enter and fill the chamber through the inlet check valve, but higher pressure at the outlet causes the outlet valve to shut. Then when the piston moves in, it pressurizes the liquid in the chamber. High pressure in the chamber causes the inlet valve to shut and forces the outlet valve to open, forcing liquid out at the outlet. These alternating suction and discharge strokes are repeated over and over to meter the liquid. In the back of the chamber, there is packing around the piston or a doughnut-shaped seal with a toroid-shaped sphincter-like spring inside compressing the seal around the piston. This holds the fluid pressure when the piston slides in and out and makes the pump leak-tight. The packing or seals can wear out after prolonged use and can be replaced. The metering rate can be adjusted by varying the strokelength by which the piston moves back and forth or varying the speed of the piston motion.

A single-piston pump delivers liquid to the outlet only during the discharge stroke. If the piston’s suction and discharge strokes occur at the same speed and liquid is metered out half the time the pump is working, then the overall metering rate averaged over time equals half the average flow rate during the discharge stroke. Some single-piston pumps may have a constant slow piston motion for discharge and a quick retract motion for refilling the pump head. In such cases, the overall metering rate is practically equal to the pumping rate during the discharge stroke.

Pumps used in high-pressure chromatography such as HPLC and ion chromatography are much like small piston metering pumps. For wear resistance and chemical resistance to solvents, etc., typically the pistons are made of artificial sapphire and the ball check valves have ruby balls and sapphire seats. To produce good chromatograms, it is desirable to have a pumping flow rate as constant as possible. Either a single piston pump with a quick refill is used or a double pump head with coordinated piston strokes is used to provide as constant a pumping rate as possible.

In order to avoid leakage at the packing or seal particularly when a liquid is dangerous, toxic, or noxious, diaphragm pumps are used for metering. Diaphragm pumps have a diaphragm through which repeated compression/decompression motion is transmitted. The liquid does not penetrate through the diaphragm, so the liquid inside the pump is sealed off from the outside. Such motion changes the volume of a chamber in the pump head so that liquid enters through an inlet check valve during decompression and exits through an outlet check valve during compression, in a manner similar to piston pumps. Diaphragm pumps can also be made which discharge at fairly high pressure. Diaphragm metering pumps are commonly hydraulically driven.

Peristaltic pumps use motor-driven rollers to roll along flexible tubing, compressing it to push forward a liquid inside. Although peristaltic pumps can be used to meter at lower pressures, the flexible tubing is limited in the level of pressure it can withstand.

The maximum pressure rating of a metering pump is actually the top of the discharge pressure range the pump is guaranteed to pump against at a reasonably controllable flow rate. The pump itself is a pressurizing device often capable of exceeding its pressure rating, although not guaranteed to. For this reason, if there is any stop valve downstream of the pump, a pressure relief valve should be placed in between to prevent overpressuring of the tubing or piping line in case the stop valve is inadvertently shut while the pump is running. The relief valve setting should be below the maximum pressure rating that the piping, tubing, or any other components there could withstand.

Liquids are only very slightly compressible. This property of liquids lets metering pumps discharge liquids at high pressure. Since a liquid can be only slightly compressed during a discharge stroke, it is forced out of the pump head. Gases are much more compressible. Metering pumps are not good at pumping gases. Sometimes, a metering or similar pump has to be primed before operation, i. e. the pump head filled with the liquid to be pumped. When gas bubbles enter a pump head, the compression motion compresses the gas but has a hard time forcing it out of the pump head. The pump may stop pumping liquid with gas bubbles in the pump head even though mechanically the pump is going through the motions, repeatedly compressing and decompressing the bubbles. To prevent this type of “vapor lock”, chromatography solvents are often degassed before pumping.Metering Pump SchematicIf the pressure at the outlet is lower than the pressure at the inlet and remains that way in spite of the pumping, then this pressure difference opens both check valves simultaneously and the liquid flows through the pump head uncontrollably from inlet to outlet. This can happen whether the pump is working or not. This situation can be avoided by placing a correctly rated positive pressure differential check valve downstream of the pump. Such a valve will only open if a minimum rated pressure differential across the valve is exceeded, something which most high-pressure metering pumps can easily exceed.

دوزینگ پمپها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود.  از آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر می کند، بنابراین هیچیک از پمپ های مذکور نمی تواند به عنوان دوزینگ پمپ مورد استفاده قرار گیرد. معمولاً تنها پمپ های پیستونی و پیستون دیافراگمی این امکان را دارند که در رده پمپ های دوزینگ قرار گیرند.

 دوزینگ پمپ :دوزینگ پمپ دستگاهی است که مقدار دقیقی از مواد شیمیایی را تزریق می نماید. دبی این پمپ ها به صورت دستی و یا اتوماتیک و بسته به شرایط فرآیند قابل تغییر می باشد. این پمپ ها قادرند محدوده وسیعی از مواد شیمیایی حاوی اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری را پمپاژ نمایند. دقت کورس های رفت و برگشتی این پمپ ها بسیار بالا می باشد چرا که می بایست در هر کورس دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند. مترینگ پمپها عموماً در حالات زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) دبی های پایین که بر حسب ml/hr و یا GPH بیان شوند. ب) وقتی که فشار سیستم بالا است. پ) تزریق خیلی دقیق سیال مورد نیاز باشد. ت) تزریق سیال توسط رایانه، میکرو پروسسورها، DCS، PLC و یا شیرهای تناسبی کنترل می شود. ث) جاییکه مایعات خورنده، آتشزا و یا سیالات داغ انتقال داده می شود. ج) پمپاژ سیالات ویسکوز یا اسلاری ها

 ساختار پمپهای دوزینگ : محرکه عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور ثابت می باشد. در بعضی موارد ممکن است الکتروموتورهای دور متغیر، موتورهای پنوماتیکی و یا هیدرولیکی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 مکانیزم حرکت مکانیزم حرکت بگونه ای است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. غالب پمپ هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنها درون روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد.

 تنظیم دبی دبی پمپ با تغییر طول موثر کورس و یا تغییر سرعت کورس تنظیم می گردد. بیشتر دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزی شبیه آن برای تنظیم دبی استفاده می کنند . میکرومتر می تواند با یک عملگر پنوماتیکی و یا الکترونیکی جایگزین گردد. در این حالت عملگر با سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک تنظیم می کند.

A metering pump moves a precise volume of liquid in a specified time period providing an accurate volumetric flow rate. Delivery of fluids in precise adjustable flow rates is sometimes called metering. The term “metering pump” is based on the application or use rather than the exact kind of pump used, although a couple types of pumps are far more suitable than most other types of pumps. Although metering pumps can pump water, they are often used to pump chemicals, solutions, or other liquids. Many metering pumps are rated to be able to pump into a high discharge pressure. They are typically made to meter at flow rates which are practically constant (when averaged over time) within a wide range of discharge (outlet) pressure. Manufacturers provide each of their models of metering pumps with a maximum discharge pressure rating against which each model is guaranteed to be able to pump against. An engineer, designer, or user should ensure that the pressure and temperature ratings and wetted pump materials are compatible for the application and the type of liquid being pumped. Most metering pumps have a pump head and a motor. The liquid being pumped goes through the pump head, entering through an inlet line and leaving through an outlet line. The motor is commonly an electric motor which drives the pump head.

Manufacturers:Germany – sera GROUP – ProMinent – JESCO – LEWA – BRAN-LUEBBE – ALLDOS GRUNDFOS – Wepuko Pahnke – USA – Pulsafeeder Idex – Franca – Milton Roy LMI – D.K.M CLEXTRAL – AxFlow – Watson-Marlow – Japan – Iwaki – Nikkiso – Italy – EMEC – DOSEURO – ETATRON – SEKO – OBL – Injecta – Pompe Peroni S.p.A – O.M.GALLARATESI

دوزینگ پمپها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود.  از آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر می کند، بنابراین هیچیک از پمپ های مذکور نمی تواند به عنوان دوزینگ پمپ مورد استفاده قرار گیرد. معمولاً تنها پمپ های پیستونی و پیستون دیافراگمی این امکان را دارند که در رده پمپ های دوزینگ قرار گیرند.

 دوزینگ پمپ :دوزینگ پمپ دستگاهی است که مقدار دقیقی از مواد شیمیایی را تزریق می نماید. دبی این پمپ ها به صورت دستی و یا اتوماتیک و بسته به شرایط فرآیند قابل تغییر می باشد. این پمپ ها قادرند محدوده وسیعی از مواد شیمیایی حاوی اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری را پمپاژ نمایند. دقت کورس های رفت و برگشتی این پمپ ها بسیار بالا می باشد چرا که می بایست در هر کورس دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند. مترینگ پمپها عموماً در حالات زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) دبی های پایین که بر حسب ml/hr و یا GPH بیان شوند. ب) وقتی که فشار سیستم بالا است. پ) تزریق خیلی دقیق سیال مورد نیاز باشد. ت) تزریق سیال توسط رایانه، میکرو پروسسورها، DCS، PLC و یا شیرهای تناسبی کنترل می شود. ث) جاییکه مایعات خورنده، آتشزا و یا سیالات داغ انتقال داده می شود. ج) پمپاژ سیالات ویسکوز یا اسلاری ها

 ساختار پمپهای دوزینگ : محرکه عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور ثابت می باشد. در بعضی موارد ممکن است الکتروموتورهای دور متغیر، موتورهای پنوماتیکی و یا هیدرولیکی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 مکانیزم حرکت مکانیزم حرکت بگونه ای است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. غالب پمپ هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنها درون روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد.

 تنظیم دبی دبی پمپ با تغییر طول موثر کورس و یا تغییر سرعت کورس تنظیم می گردد. بیشتر دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزی شبیه آن برای تنظیم دبی استفاده می کنند . میکرومتر می تواند با یک عملگر پنوماتیکی و یا الکترونیکی جایگزین گردد. در این حالت عملگر با سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک تنظیم می کند.

 گذرگاه سیال Liquid End طراحی گذرگاه سیال و متریال آن با توجه به سرویس کاری پمپ و خصوصیات سیال مشخص می شود. مواردی همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهای دیگر در طراحی موثر می باشند.

 منحنی های مشخصه دوزینگ پمپها عمل پمپاژ توسط یک پیستون رفت و برگشتی انجام می شود. حرکت رفت و برگشتی سبب تولید دبی می شود که می توان به راحتی آن را توسط یک موج سینوسی نشان داد دبی پمپ برابر است با حاصلضرب مقدار جابجایی موثر پیستون در تعداد سیکل ها در واحد زمان.در دوزینگ پمپ ها بر خلاف پمپ های گریز از مرکز، تغییرات فشار تأثیر زیادی بر دبی ندارد. منحنی مشخصه دبی- کورس دوزینگ پمپ ها خطی می باشد. البته الزاماً به این معنی نیست که تنظیم ۵۰ درصد کورس برابر با ۵۰ درصد دبی می باشد. به خاطر اینکه خط کالیبر به طور همزمان از مبدا مختصات عبور نمی کند . با اندازه گیری دبی در دو بار تنظیم کورس و رسم خط مستقیمی که از دو نقطه می گذرد، می توان تغییرات دبی بر حسب تنظیم کورس را به صورت دقیق پیش بینی کرد. برای دوزینگ پمپ های صنعتی که به درستی نصب شده اند، دقت پیش بینی دبی در حدود ±۱ درصد می باشد. اگرچه دوزینگ پمپ ها عموماً می توانند برای دبی صفر تا حداکثر خود تنظیم شوند، اما دقت عمل آنها ممکن است کاهش یابد. عموماً سازندگان پمپ محدوده ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد دبی را به عنوان محدوده عملکرد دقیق دستگاه مشخص می نمایند. اخیراً شرکت Milton Roy ادعا نموده است محدوده عملکرد دقیق دوزینگ پمپ مدل Centrac خود را به ۱درصد افزایش داده است. یعنی در هر نقطه بین دبی ۱ تا ۱۰۰ درصد، دقت دستگاه یکسان می باشد. محدوده دبی و فشار دوزینگ پمپ ها عموماً برای دبی های پایین مورد استفاده قرار می گیرند. ماکزیمم دبی هر پمپ با توجه به نسبت گیربکس، قطر پیستون و دور الکتروموتور تعیین می شود. معمولاً در محدوده دقیق دستگاه، حداقل دبی از ۴ر۰ گالون در ساعت یا ۵ر۱ لیتر بر ساعت شروع می شود و بزرگترین دوزینگ پمپ ها عموماً بیش از ۲۵۰۰ گالون بر ساعت یا ۹۵۰۰ لیتر بر ساعت دبی تولید نمی کنند. ماکزیمم فشار این پمپ ها تا PSI 30،۰۰۰ یا Bar  ۲۰۰۰ بار گزارش شده است. اگر چه ممکن است بعضی سازنده ها بسته به نیاز مشتری با فشارهای بالاتر نیز تولید کرده باشند.

طرح های مختلف گذرگاه سیال گذرگاه سیال که به قطعات در تماس با سیال پمپ اطلاق می شود، بر مبنای شرایط کاری پمپ طراحی و انتخاب می گردد. دبی و فشار کاری بعلاوه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال مورد ملاحظه قرار می گیرد. در مواقعی که با سیالات آتشزا و سمی سروکار داریم، محافظت گذرگاه سیال از محیط اطراف نیز مساله ساز خواهد بود. تمامی گذرگاه های سیال چندین خصوصیت مشترک دارند: اول؛ با حرکت رو به عقب پیستون، سیال به داخل گذرگاه مکیده و با حرکت رو به جلو به بیرون فرستاده می شود. برای این منظور، در پمپ های دوزینگ در قسمت مکش و رانش شیرهای یکطرفه بکار می رود. هنگام عمل مکش، حرکت پیستون سبب می شود توپی شیر یکطرفه سمت مکش از روی نشیمن خود حرکت کند و سیال به داخل پمپ وارد شود. در همان موقع توپی شیر یکطرفه سمت رانش بر روی نشیمن خود فشرده می شود و امکان خروج سیال را غیر ممکن می سازد. هنگام کورس رانش، عکس این عمل اتفاق می افتد. شیرهای یکطرفه در طرح های مختلف ساخته شده اند. انتخاب نوع شیرها (مثلاً توپی یا سوپاپی) معمولاً با توجه به دبی پمپ انتخاب می شود و مسئولیت آن بر عهده سازنده پمپ می باشد. در مواقع پمپاژ اسلاری و یا مایعاتی که الیاف بلندی دارند بهتر است به جای استفاده از شیر یکطرفه نوع توپی تکی از شیر دوبل استفاده شود. چرا که اگر ذرات بین توپی و نشیمن گیر بیفتد آببندی شیر مختل می شود. بنابراین استفاده از شیر  یکطرفه نوع توپی دوبل Double Ball Check Valve دقت و پایداری بیشتری دارد. از طرف دیگر، از آنجا که هر شیر یکطرفه ای حتی هنگامی که کاملاً باز می باشد مقداری مقاومت در مسیر جریان ایجاد می کند، در مواقعی که سیال ویسکوز می باشد استفاده از شیر یکطرفه تک در قسمت مکش ارجحیت دارد و باعث کاهش NPSHr می شود.

۱ پلانجر با آببندی پکینگی

این طرح تنها حالتی است که پیستون در تماس مستقیم با سیال فرایند می باشد (شکل ۴-۷). این طرح چندین مزیت دارد:

الف) قابلیت فشار و مکش رانش بالا ب) مقاومت دمایی بالا پ) NPSHr پایین

در این طرح آببندی پیستون از نوع پکینگ می باشد. پلانجر با آببندی پکینگی ساده و موثر است اما در بعضی کاربردها محدودیت هایی دارد. از آنجا که نشتی کنترل شده ای در پکینگها وجود دارد، این طرح نباید جهت سیالات شیمیایی آتشزا و سمی استفاده شود. علاوه بر این سایش بین پیستون و پکینگ سبب افزایش نشتی در مدت معینی می گردد. بنابراین باید به طور متناوب جهت حفظ بازده حجمی پکینگ ها تنظیم شوند. جهت جلوگیری از مشکلات نشتی باید از طرح دیافراگمی برای گذرگاه سیال استفاده کرد. پلانجر با آببندی پکینگی می تواند فشارهایی تا ۱۰۰۰ بار و دماهایی تا ۶۰۰ درجه فارنهایت را تحمل نماید.

۲ دیافراگم دیسکی Disc Diaphragm

طرح دیافراگم دیسکی برای گذرگاه سیال از یک دیافراگم تفلونی تشکیل شده است که مانعی بین سیال فرایند و پیستون می باشد حرکت رفت و برگشتی پیستون به سیال هیدرولیک وارد می شود که سبب حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود.فشار سیال هیدرولیک و فشار سیال فرایند هر دو یکسان است. در نتیجه فشار در دو طرف دیافراگم در تمام زمانها متعادل خواهد بود و سبب حذف تنش در آن می شود. دو صفحه کانتور مسیر حرکت دیافراگم را احاطه می کنند. سیال هیدرولیک و سیال فرایند از سوراخ های صفحه کانتور که به دقت طراحی شده اند عبور می کنند تا در تماس با دیافراگم باشند. شیرهای فشار شکن و پر کننده Refill حجم سیال هیدرولیک را کنترل می کنند. یک شیر تخلیه اتوماتیک هوا Automatic air bleed valve به طور پیوسته هوا را از سیال هیدرولیک خارج می کند. در این طرح، دیافراگم آببندی است. بنابراین انتخاب مناسبی است برای مایعات شیمیایی آتشزا، سمی و خورنده. جهت محافظت بیشتر، دیافراگم دوبل و سنسور نشتی استفاده می شود. اگرچه بخاطر استحکام بالای این طرح استفاده از طرح های محافظتی چندان متداول نیست.از آنجا که سیال فرایند می بایست از داخل سوراخ های نسبتاً کوچک صفحات کانتور عبور کند، این طرح برای اسلاری ها و سیالات ویسکوز بهترین انتخاب نیست.طرح دیافراگم دیسکی قابلیت تزریق تا فشار PSI 3500 یا بالاتر را دارد. دمای سیال ماکزیمم تا ۲۵۰ درجه فارنهایت امکان پذیر می باشد. همانطور که در بالا به آن اشاره شد، در این طرح از شیر فشار شکن و پرکننده استفاده می شود. در مواقعی که دیافراگم بنا به هر دلیلی نتواند در هنگام مکش پیستون به عقب حرکت کند، شیر پرکننده وارد عمل می شود و سیال هیدرولیک را وارد مجرا می کند. همچنین وقتی عمل مکش به طور موقت و یا دائم به خاطر مسائلی همچون بروز کاویتاسیون و یا بسته شدن ناگهانی شیر مکش و یا هر دلیل دیگری قطع شود، این شیر وارد عمل می شود و سیال هیدرولیک اضافی وارد مجرا مربوطه می کند. در نتیجه مجرا بیش از حد پر می شود و جهت جلوگیری از آسیب دیافراگم در کورس برگشت، صفحات کانتور مانع حرکت بیش از اندازه دیافراگم می گردند. در این حالت سیال هیدرولیک اضافی از شیر تخلیه خارج می گردد.صفحات کانتور محدب- مقعر می باشد و حرکت رفت و برگشتی دیافراگم را کنترل می کنند. این صفحه تعدادی سوراخ دارد که اجازه می دهد سیال در تماس با دیافراگم باشد. الگو و سایز این سوراخ ها باید به دقت مهندسی گردد تا استحکام کافی جهت نیروهای دیافراگم در فشارهای مختلف را داشته باشد. صفحه کانتور سمت سیال هیدرولیک در طول عملکرد خود مشکل خاصی ندارد و سیال هیدرولیک به راحتی از بین سوراخ های آن عبور می کند. اما صفحه کانتور سمت سیال فرایند محدودیت هایی از بابت شرایط سیال دارد. اسلاری ها و سیالات ویسکوز به راحتی نمی توانند از داخل سوراخ های صفحه کانتور عبور کنند. ضمن آنکه عبور سیال از داخل آن نیز سبب افت فشار و بالا رفتن NPSH پمپ می شود.

طرح دیافراگم مکانیکی این طرح توازن خیلی خوبی بین قیمت پایین و کیفیت عمل دارد. بخاطر نشتی صفر دیافراگم، در مواقعی که سیال گرانقیمت می باشد و یا دستورالعمل های زیست محیطی مطرح می باشد، استفاده از این طرح توجیه دارد. جهت پمپاژ اسلاری ها و سیالات ساینده، این طرح بهترین انتخاب است. جهت پمپاژ سیالات ویسکوز بالا و یا سیالاتی که شرایط سخت و مشکلی دارند از لحاظ اقتصادی طرح قابل قبولی است. در این طرح، پلانجر مستقیماً به دیافراگم متصل شده است . اتصال از طریق پیچ و کلامپ که از داخل دیافراگم و پلانجر عبور می کند، ایجاد می شود. حرکت الکتروموتور باعث حرکت رفت و برگشتی پلانجر می شود و در نتیجه باعث عمل مکش و رانش سیال از طریق دیافراگم می شود. فشار ماکزیمم در این طرح بالا نیست و حداکثر به ۱۵ بار خواهد رسید. با تعویض دیافراگم در مدت زمان معین، می توان عمر پمپ را افزایش داد. معمولاً هزینه های تعمیر و نگهداری سالانه این طرح بسیار پایین است.

طرح دیافراگم فلزی این طرحی بی همتا برای استفاده در شرایط بحرانی و کاربردهای فشار بالا مانند سکوهای نفت و گاز و صنایع حساس می باشد . این طرح به ویژه مواقعی استفاده می شود که دما و فشار محیط و سیال شیمیایی متغیر و پیچیده می باشد. اساس عمل این طرح مشابه سایر طرح های دیافراگمی می باشد. با این تفاوت که دیافراگم تلفونی (و یا ساخته شده با مواد معمولی) با یک آلیاژ فلزی مخصوص جایگزین شده است. این آلیاژ ویژه اجازه تولید فشارهای بالاتر از مواد معمولی را می دهد. همچنین طرح فلزی دیافراگم باعث می شود مایعات ساینده، ویسکوز و اسلاری ها با راندمان بهتری نسبت به طرح های استاندارد دیگر پمپاژ گردند. خیلی از سکویهای حفاری نفت به خاطر قابلیت اعتماد و طول عمر بیشتر، به این طرح احتیاج دارند.

۲ مکانیزم میل لنگ دورانی Polar Crank

این طرح عملکرد فوق العاده بهتری نسبت به مکانیزم میل لنگ خارج از مرکز دارد. یک چرخدنده مارپیچی دور بالا، دور الکتروموتور را کاهش و به میل لنگ دورانی منتقل می کند (شکل ۴-۱۹ و ۴-۲۰). یک میله رابط Connecting Rod که در دو سر خود یاتاقانهای کروی دارد از یک طرف به میل لنگ دورانی و از طرف دیگر به مجموعه Cross head و پیستون متصل است. در حالت دبی صفر یا به اصطلاح کورس صفر، محور میل لنگ دورانی و محور چرخدنده مارپیچ بر هم عمود هستند (شکل ۴-۱۹). در این حالت حرکت رفت و برگشتی مجموعه Cross head و پیستون تولید نمی شود و فقط میله رابط حول دایره میل لنگ دوران می کند. بسته به انحراف زاویه میل لنگ نسب به محور چرخدنده مارپیچ، کورس رفت و برگشتی شکل می گیرد. برای شکل گیری ماکزیمم کورس رفت و برگشتی، می بایست بیشینه زاویه ممکن بین میل لنگ و محور چرخدنده مارپیچی ایجاد شود. این زاویه نسبت به حالت کورس صفر (زاویه ۹۰ درجه بین میل لنگ و محور چرخدنده مارپیچی) اندازه گیری می شود. صرفنظر از میزان تنظیم طول کورس، این سیستم در انتهای کورس رانش، بیشترین نیرو را به سیال وارد می کند. این امر سبب می شود حداکثر سیال ممکن از گذرگاه سیال تخلیه گردد.  همانطور که گفته شد، زاویه میل لنگ دورانی را می توان تغییر داد. این امر سبب افزایش یا کاهش طول کورس پیستون و در نتیجه تنظیم دبی از ۰ تا ۱۰۰ درصد می شود. معمولاً جهت کنترل دقیق دبی از میکرومتر دستی یا اتوماتیک استفاده می شود. به هر حال با توجه به نوع مکانیزم، کنترل دبی در این حالت نسبت به مکانیزم حرکتی میل لنگ خارج از مرکز، دقیقتر ومطمئن تر می باشد.

تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها عملکرد صحیح سیستم پمپهای دوزینگ وابسته به انتخاب صحیح تجهیزات جانبی می باشد. در زیر به متداولترین تجهیزات جانبی این پمپ ها اشاره می شود.

 شیرهای ایمنی Safety Relief Valves بیشتر سیستم های لوله کشی نیازمند شیرهای ایمنی برای محافظت از لوله ها در هنگام افزایش فشار غیر مجاز می باشد. اگرچه پمپ های دوزینگ شیر ایمنی برای محافظت از خود دارند، اما جهت محافظت لوله ها، کماکان نیاز به شیر ایمنی وجود دارد.

 شیرهای Back Pressure از آنجا که پمپ های مترینگ باید دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کمتر از ۵ر۱ بار باشد، استفاده از این شیر توصیه می شود. این شیر باعث می شود دبی ناخواسته از پمپ به خاطر فشار کم خط رانش جریان نیابد.

 تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب می شود جریان خروجی به صورت پالسی باشد. این تعدیل کننده ها تا ۹۰ درصد پالس را از بین می برند. معمولاً این دستگاه تا فشار ۶۰ بار تولید می شود .

 ستون کالیبراسیون اگرچه هنگامی که پمپی از کارخانه سازنده خریداری می شود، مشخصه های دبی و فشار آن قبلاً کالیبره می شود. اما هر چند وقت یکبار نیاز است پمپ در حال کار مجدداً تست و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی مورد نظر تأمین می شود.

صافی ها شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها توسط نصب صافی، محافظت شود. وقتی اسید سولفوریک غلیظ پمپاژ می کنید، تله لجن Sludge trap می بایست استفاده شود تا ذرات آلوده را به دام اندازد و محلول تمیز تحویل دهد.

دوزینگ پمپ چطور کار میکند؟ دوزینگ پمپ با توجه به مدل و نمونه ایی که دارد به روشهای مختلفی کار میکند. تمامی این روشها در ابتدا میزان مواد شیمیایی را اندازه گیری میکنند و سپس محصول مورد نظر را وارد لوله یا مجرا میکنند. از دوزینگ پمپ به عنوان کلرزن استخر نیز استفاده می شود. کلرزن استخر یکی از پرکاربردترین لوازم استخر می باشد. بخشهای مهمی برای نصب دوزینگ پمپ وجود دارد که عبارتند از:

 1. تانکر یا مخزن سیالات و مواد شیمیایی
 2. دریچه این شیر یک طرفه است و به خط مکش متصل میباشد. این بخش داخل سیلندر قرار میگیرد و پمپ را پر نگه میدارد چون وزن پمپ را تحمل میکند در قسمت پایینی سیلندر قرار میگیرد و گاهی اوقات سوییچ شناور به آن متصل میشود در نتیجه دوزینگ پمپ یک زنگ اخطار دارد که در صورت حرکت محصول فعال میشود. از دوزینگ پمپ به عنوان پمپ تزریق مواد شیمیایینیز استفاده می شود.
 3. ممکن است دوزینگ پمپ در اندازه و جنس متفاوت باشد اما یه طور کلی جنس این پمپ از پلاستیکهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی (PVC )، لاستیک یا فولاد ضد زنگ است. این پمپ دارای یک خط مکش است که دارای یک راه ورودی میباشد و خط دوزینگ هم به مکش وصل است. مکانیک دوزینگ پمپ میتواند متفاوت باشد.
 4. پمپ دوزینگ به طور کلی یک دارای یک PVC محکم یا یک لوله PE یا یک شلنگ محکم میباشد. گاهی اوقات در سیستمهای پرفشار بخار یا آب گرم، از فولاد ضد زنگ استفاده میشود. این پمپ میتواند فشار هوا را کاهش دهد.
 5. در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش دارای یک شیر یک طرفه میباشد در نتیجه وقتی دوزینگ پمپ مقداری از مایع را وارد لوله میکند، میتواند بر فشار لوله غلبه کند و مایع را به جریان بیندازد.وقتی مقداری از مایع در لوله رها میشود یا زمانی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف میکند و از خسارت به پمپ جلوگیری میکند. انژکتور همچنین دارای یک لوله میباشد در نتیجه مایع وارد جریان میشود و به دیوار جانبی میرسد. با گذشت زمان محصولات محتلف از جمله اسیدها و اکسیدکننده ها مانند کلرین و پروکسید در صورتی که مایع سیال جریان پیدا کند، دیواره های لوله را از بین میبرند. آزاد شدن مایع سیال به وسط جریان باعث به وجود آمدن گرداب میشود و منجر به مخلوط شدن مایع سیال با مایعات دیگر میشود و واکنش مناسبی صورت میگیرد.
 6. در دوزینگ پمپ یک سیستم کنترل وجود دارد تا از درست کار کردن دوزینگ پمپ اطمینان حاصل کند و همچنین مطمئن شود که دوزینگ پمپ به موقع روشن و خاموش میشود. این سیستم به سادگی تایمر کار میکند. همچنین ممکن است این سیستم با سیستمهای پیچیده تر ادغام شود.

انواع دوزینگ پمپ سه نوع دوزینگ پمپ مختلف وجود دارد. این پمپها از نظر کارکرد و مکانیسم پمپاژ کردن با یکدیگر متفاوت میباشند و برای برنامه های مختلف و پر فشار و مواد شیمیایی مناسب میباشند. آنها عبارتند از:

 1. نوع دیافراگمی که به طور دائم مایع سیال به آن وارد میشود. در این نوع پمپ نوعی اتاقک پمپ وجود دارد که توسط پیستون و دیافراگم و دریپه های ورودی و خروجی پر و خالی میشوند. هنگاکی که محفظه به خاطر کشیده شدن به سمت پیستون با توجه به مقدار مایع سیال پر میشود، سپس حجم مورد نظر با سرعتی مشخص وارد محفظه میشود. این پمپها بسیار دقیق میباشند و سرعت جریان نسبتاً ثابتی را در حدود ۶-۲۵۰L / hr ارائه می دهند. این پمپ اگر به درستی کنترل شود همچنین میتواند دوز متغیری ارائه دهد.
 2. نوع دیگری پمپ دیافراگمی وجود دارد که اما به جای این که سرعت جریان آهسته و دائمی داشته باشد، پمپ را توسط یک سیم پیچ مولد کنترل میکند. این سیم پیچ مواد شیمیایی را در مدت زمان مشخصی میکشد و سپس وارد پمپ میکند.
 3. پمپهایی که در گوشه قرار میگیرند. این پمپها این توانایی را دارند که حجم مشخصی از مایع را از طریق دنده ها وارد پمپ کنند. حجمی که بین این لایه ها وجود دارد به دقیقی پمپهای دیافراگم نیست و آنها همچنین دارای یک سطح پوشاننده هستند.

پمپ دوزینگ یکی از مهمترین و پرکاربردترین پمپهایی میباشد که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند مقدار مشخصی از مواد شیمیایی مانند اسیدها، سیالات خورنده و مایعات ویسکوز را در محل مورد نظر پمپاژ کند به همین دلیل این پمپ، دوزینگ پمپ نامیده میشود. پمپاژ کردن در این پمپ به طور دستی و اتوماتیک انجام میشود و با توجه به مقدار فشار سیستم قابل تنظیم میباشد. دوزینگ پمپها در انواع دیافراگمی،پیستونی و پریستالیتیک موجود میباشند. پمپ دوزینگ از نظر پمپ قابل پمپاژ به دو دسته تقسیم میشوند: دوزینگ پمپ پودر و گرانول و دوزینگ پمپ انواع مایعات و مواد شیمیایی.

ساختار تشکیل دهنده پمپ دوزینگ

اجزای تشکیل دهنده این پمپ ها با توجه به مدل دیافراگمی، پیستونی و پریستالیتیک متفاوت میباشد. مهمترین اجزای تشکیل دهنده دوزینگ پمپ پیستونی عبارتند از: سیلندر، پیستون ، میل لنگ ،آب بند، شیر ورودی و شیر خروجی. مهمترین اجزای دوزینگ پمپ دیافراگمی عبارتند از: محفظه، پلانجر، دیافراگم، میل لنگ، شیرهای ورودی و شیرهای خروجی و مهمترین اجزای دوزینگ پمپ   پریستالیتیک عبارتند از: لوله انعطاف پذیر،غلتک و روتور.

کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب:

برای جلوگیری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، آب وارد دیگهای بخار میشود و پمپاز مواد برای تنظیم PH صورت میگیرد.همچنین برای گند زدایی آب درون لوله از آن استفاده میشود و برای کنترل PH ، اسیدها و مواد قلیایی نیز مورد استفاده قرار میگیرد

کاربرد پمپ دوزینگ در صنایع شیمیایی و پتروشیمی:

برای تنظیم PH از طریق انواع اسیدها، سولفوریک و نیتریک مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین برای تزریق رنگ به بنزین نیز مورد استفاده قرار میگیرد.