24
جولای

پمپ دینامیکی

شامل توربو پمپ ها، محیطی ، جریان مختلط، جریان شعایی، یک طبقه، چند طبقه، مکش زا